32تفاوت بین هرمافرودیت (دوجنسی) و اینترسکس (بیناجنس)

نویسنده و مترجم: محمد بهامین آسمانی

🔲هرمافرودیت
هرمافرودیت که درانگلیسی به صورت Hermaphrodite نوشته میشود و در فارسی به نام دوجنسی است به افرادی اطلاق میشود که دارای هردو اندام جنسی زن و مرد هستند. یعنی از نظر بدنی دارای الت تناسلی و غدد جنسی یک زن و یک مرد کامل هستند. که چنین پدیده ای نادر است که فردی همزمان با رحم، تخمدان، واژن و الت تناسلی مردانه (پنیس) و بیضه بدنیا بیاید.

🔲اینترسکس
اینترسکس که درانگلیسی به صورت Intersex نوشته میشود و در فارسی به نام بیناجنس است به افرادی اطلاق میشود که تغییراتی در ویژگیهای اندام تناسلی، غددجنسی وکروموزم دارند.

🔹مثلا ممکن است فردی که بدنیا می اید از لحاظ بیرونی یک دختر به نظر آید ولی در داخل بدنش داری اندام مردانه باشد.
و یا کودکی که بین دو جنس زن و مرد بدنیا بیاید.

🔸برفرض مثال دختری با سایز بزرگ و بلند کلیتوریس و با دهانه واژن بسته بدنیا بیایید.

🔹و یا پسری که با الت بسیار کوچک (پنیس) و یا کیسه بیضه که جدا از یکدیگر است و شبیه لبه های دهانه ی فرج میباشد بدنیا بیاید.

🔸و یا فردی که با ژنتیک موزاییک بدنیا بیاید که همزمان برخی از سلول ها کروموزوم XX دارند و برخی دیگر XY دارند.

33
افراد اینترسکس Intersex یا بیناجنس تغییراتی درویژگیهای اندام تناسلی غددجنسی وکروموزم دارند مثلا ازلحاظ بیرونی دختر به نظر اید ولی درداخل بدن دارای اندام مردانه باشد یا بین دو جنس زن و مرد بدنیا اید

✅قدرت باروی
ممکن است غدد جنسی افراد اینترسکس ، تخمدان و بیضه قدرت باروری داشته و یا نداشته باشد.

دربرخی کودکان غدد جنسی تخمدان و یا بیضه وجود دارد ولی هیچ فعالیت و کارکردی ندارد و گاهی بدلیل خطرات سلامتی توسط جراحی از بدنشان خارج میشود.

🔰پس در افراد اینترکس، صرف داشتن غددجنسی بیضه یا تخمدان دلیلی برای قدرت باروی انها محسوب نمی شود.

🔴نکته بسیار مهم:
افراد ترنسکشوال و ترنسجندر، «دوجنسی» نیستند.
متاسفانه در ایران به علت عدم اگاهی مردم جامعه و حتی پزشکان در مصاحبه با رسانه ها ، افراد ترنس را به اشتباه دوجنسی معرفی میکنند. بیایید هریک از ما سهمی در ارایه اطلاعات صحیح داشته باشیم.

❌«ترنس ها دوجنسی نیستند.»❌

نویسنده و مترجم: محمد بهامین آسمانی
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

مراجع:

http://www.isna.org/faq/hermaphrodite
https://en.wikipedia.org/wiki/Intersex

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org  هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس  All Rights Reserved