دسته: پناهندگی

13 Posts

(مصاحبه ها), مطالبات جامعه ترنس از نهادهای دولتی و فرهنگی, پناهندگی

مصاحبه اجبار به ترک ایران و روند پناهندگی از طریق سازمان ملل (آسام) در ترکیه و لیستی از مطالبات من از نهادهای قانونی و فرهنگی برای پایان خشونت و تبعیض همه جانبه علیه جامعه ترنس و وضع قوانین اصلاحی و حمایتی