دسته: امواج مغزی ویژه FTM

معرفی کانال یوتوب MatrixPlay99 ارائه دهنده فایل های شنیداری امواج مغزی ویژه ترنس های مرد و زن

معرفی کانال یوتوب MatrixPlay99 ارائه دهنده فایل های شنیداری امواج مغزی ویژه ترنس های مرد و زن مترجم: سعید.ش کانال یوتوب MatrixPlay99 ارائه دهنده فایل های شنیداری فرموله شده گوناگون جهت ایجاد […]

معرفی کانال یوتوب Frequency Wizard ارائه دهنده فایل های شنیداری امواج مغزی ویژه ترنس های مرد و زن

معرفی کانال یوتوب Frequency Wizard ارائه دهنده فایل های شنیداری امواج مغزی ویژه ترنس های مرد و زن مترجم: سعید.ش کانال یوتوب Frequency Wizard ارائه دهنده فایل های شنیداری فرموله شده گوناگون […]