دسته: استاندارد مراقبتی WPATH

رژیم های هورمونی جهت زنانه سازی/مردانه سازی اشخاص مرد به زن (MTF) و زن به مرد (FTM) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH

رژیم های هورمونی جهت زنانه سازی/مردانه سازی اشخاص مرد به زن (MTF) و زن به مرد (FTM) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH مترجم : سعید.ش انجمن حرفه ای جهانی بهداشت ترنسجندر […]

تاثیرات فیزیکی هورمون درمانی در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH

تاثیرات فیزیکی هورمون درمانی در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH مترجم : سعید.ش انجمن حرفه ای جهانی بهداشت ترنسجندر ها […]

پاسخ به سوالات پرتکرار در رابطه با جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) ترنس های زن به مرد (FTM)

پاسخ به سوالات پرتکرار در رابطه با جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) ترنس های زن به مرد (FTM) مترجم : سعید.ش 🔷انتخاب جراح 🔲بهترین جراح جهت انجام تخلیه سینه ترنس های مرد ، […]

ضوابط و پیش نیاز های انجام جراحی های تغییر جنس در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های WPATH

ضوابط و پیش نیاز های انجام جراحی های تغییر جنس در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های WPATH نویسنده و مترجم : سعید.ش […]