پرچم اینوجندر

تعریف اینوجندر Anogender و ابروجندر Abrogender

مترجم: سعید.ش

🔳تعریف اینوجندر Anogender

اینوجندر یا ایناجندر، نوعی هویت جنسیتی است که از درون و بیرون محو گردیده، اما همواره به حس جنسیتی اصلی‌اش باز می‌گردد. اینوجندر با جندرفلوید متفاوت است، چون هویت جندرفلوید بین چند جنسیت جابه‌جا می‌شود، در حالی که هویت اینوجندر هویت یکسانی است که مدام محو و ظاهر می‌شود. این هویت جنسیتی در سال 2014 نام‌گذاری شده است.

🔻شخصیت‌های داستانی با هویت اینوجندر

بسیاری از شخصیت‌های داستانی خود را خارج از چهارچوب باینری (زن و مرد) هویت‌یابی می‌کنند. در ادامه تنها بعضی از این شخصیت‌های داستانی معرفی شده‌اند که مشخصاً به عنوان اینوجندر معرفی گردیده‌اند.

🔹تای، نوعی شخصیت داستانی در بازی دوست‌یابی سیمز است که البته هنوز انتشار نیافته است. در مشخصات این شخصیت آمده که وی هویت اینوجندر داشته و ترجیح می‌دهد که با ضمائر اشاره با جمع خطاب شود.

پرچم ابروجندر

🔳تعریف ابروجندر Abrogender

ابروجندر جنسیتی است که آنقدر سریع تغییر می‌کند که قابل تشخیص نبوده و/یا این‌که تکه‌های بسیار ریزی دارد به‌طوریکه فرد احساس می‌کند که مدام در حال کشف این جنسیت است. این جنسیت در سال 2015 نام‌گذاری شده است.

مترجم: سعید.ش
🌐هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki