1
Source

مطالعه‌ای در زمینه ویژگی‌های اتیستیک در افرادی که خود را ترنسجندر یا غیرباینری هویت‌یابی می‌کنند

مترجم: سعید.ش

ویژگی‌های طیف اتیسم در افرادی که خود را ترنسجندر هویت‌یابی می‌کنند به طور فزاینده‌ای گزارش گردیده، و وجود چنین نشانه‌هایی نشان‌دهنده لزوم به حمایت بالینی از این افراد است. تا به امروز اطلاعات اندکی درمورد ویژگی‌های اتیسم در افرادی که خود را غیرباینری هویت‌یابی می‌کنند در دست بوده است.

◾️اهداف

کمک به درک بیشتر تحقیقات صورت گرفته با ارزیابی ویژگی‌های اتیستیک در افرادی که خود را ترنسجندر و غیرباینری هویت‌یابی می‌کنند.

◾️روش

تعداد 177 شرکت‌کننده، پرسشنامه‌هایی از جمله پرسشنامه مقیاس طیف اتیسم (AQ)، مقیاس همدلی (EQ)، مقیاس نظام‌مندی (SQ)، و آزمون ذهن‌خوانی از روی چشم (RME) را تکمیل نمودند. نتیجه پرسشنامه‌هایی که توسط گروه افراد سیسجندر، ترنسجندر و غیرباینری تکمیل گردیده بود با هم مقایسه گردید.

◾️نتایج

بیشتر افرادی که روی طیف اتیسم (ASD) قرار داشتند یا نمره آزمون مقیاس طیف اتیسم (AQ) آنها به حد نصاب برای تشخیص اتیسم رسیده بود، جزء گروه افراد ترنسجندر و غیرباینری شرکت‌کننده در این مطالعه بودند. دو تفاوت کلیدی بین گروه افراد سیسجندر و گروه افراد ترنسجندر و غیرباینری در شاخصه «نظام‌مندی» و «همدلی» بود. سطح ویژگی‌های اتیستیک و همینطور تعداد افراد اتیستیک در گروه افرادی که با جسم منتسب به زنان متولد شده بودند بیشتر از گروه افرادی بود که با جسم منتسب به مردان متولد شده بودند.

◾️نتیجه‌گیری

درصدی از افرادی که خواهان دریافت کمک و حمایت در زمینه‌های مربوط به هویت جنسیتی هستند، ویژگی‌های اتیستیک را نیز از خود بروز می‌دهند. بعضی از این افراد اتیسم تشخیص داده نشده دارند. سطح پایین‌تر میزان همدلی، توانایی و درک تئوری ذهن در این افراد ممکن است مانع از این شود که حمایت موثری از آنها به عمل آید. پزشکانی که با افراد ترنسجندر و غیرباینری سروکار دارند، بهتر است این نکته را نیز در نظر داشته باشند که شاید مراجعه‌کنندگان آنها، به‌خصوص آنهایی که با جسم منتسب به زنان متولد شده‌اند، اتیسم تشخیص داده نشده نیز داشته باشند.

🔻این مطالعه توسط پزشکان Steven D Stagg و Jaime Vincent در کشور انگلیس انجام پذیرفته و در تاریخ 28 جون 2019 انتشار یافته است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31260907/

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.