1
Source

مطالعه‌ای در زمینه بررسی ناهنجاری در اسپرماتوژنز پس از هورمون درمانی در زنان ترنس (MTF)

مترجم: سعید.ش

◾️هدف

بررسی ناهنجاری در اسپرماتوژنز زنان ترنسی که تحت عمل تغییرجنس قرار می‌گیرند، و آنالیز رابطه بین مدت زمان هورمون درمانی و شدت ناباروری در این افراد.

◾️طرح، مکان و شرکت‌کنندگان

این مطالعه از نوع گذشته‌نگر بوده که روی 173 زن ترنسی که از ژانویه 2000 تا دسامبر 2015 در بیمارستان دانشگاه تحت عمل جراحی تغییرجنس قرار گرفته‌اند صورت پذیرفته است.

◾️مداخلات

همه نمونه‌های ارکیکتومی (تخلیه بیضه) به‌صورت گذشته‌نگر مرور و دسته‌بندی گردید. اطلاعات پیشینه مدت زمان هورمون درمانی شرکت‌کنندگان نیز از طریق اسناد و مدارک پزشکی آنها جمع‌آوری گردید. معاینه بافت‌شناسی روی نمونه‌های ارکیکتومی جهت سنجش وضعیت اسپرماتوژنز صورت پذیرفت.

◾️نتایج

تعداد 173 نمونه ارکیکتومی مورد ارزیابی قرار گرفت. معاینه بافت‌شناسی روی نمونه‌های ارکیکتومی حاکی از آن بود که 36.4 درصد از شرکت‌کنندگان دچار عدم بلوغ اسپرم، 26 درصد از شرکت‌کنندگان دچار هایپواسپرماتوژنز، و 20.2 درصد از شرکت‌کنندگان دچار سندروم فقط سلول سرتولی گردیده، 11 درصد از شرکت‌کنندگان اسپرماتوژنز طبیعی داشته، و 6.4 درصد از شرکت‌کنندگان نیز دچار هیالینیزاسیون لوله‌های اسپرم‌ساز شده بودند. شدت ناهنجاری در اسپرماتوژنز ارتباطی با مدت زمان هورمون درمانی یا سن شرکت‌کنندگان هنگامی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند نداشت. حجم و اندازه بیضه‌ها به شدت ناهنجاری در اسپرماتوژنز مرتبط بود.

◾️نتیجه‌گیری

هورمون درمانی زنانه‌سازی سبب کاهش سطح سلول‌های جرم بیضه می‌شود. بهتر است به همه زنان ترنسجندر درمورد این پیامد هشدار دهیم، و امکان ذخیره گامت را پیش از شروع هورمون درمانی برای این افراد فراهم سازیم.

🔻این مطالعه توسط پزشکانی به اسامی زیر در تایلند و سوئد انجام پذیرفته و در تاریخ 2 آپریل 2018 انتشار یافته است.

Sirachai Jindarak, Kasama Nilprapha, Taywin Atikankul,
Apichai Angspatt, Pornthep Pungrasmi, Seree Iamphongsai, Pasu Promniyom, Poonpissamai Suwajo, Gennaro Selvaggi, Preecha Tiewtranon.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://doi.org/10.1155/2018/7919481

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved