1
پرچم آنتی‌جندر یا آن‌جندر Source

تعریف آنتی‌جندر Antigender (غیرجنسیت) و جندرلیمینال Genderliminal (جنسیت آستانه‌ای)

مترجم: سعید.ش

🔳تعریف آنتی‌جندر Antigender (غیرجنسیت)

آنتی‌جندر به دسته جنسیت‌هایی گفته می‌شود که فقط به عنوان خلاف جنسیتی موجود تعریف می‌شوند. به عنوان مثال، آنتی‌بوی به عنوان خلاف جنسیت پسر تعریف می‌شود. یا آنتی‌گرل به عنوان خلاف جنسیت دختر تعریف می‌شود.

آن‌جندر (به انگلیسی: Ungender) نیز به دسته جنسیت‌هایی گفته می‌شود که به صورت نگاتیو جنسیت‌های موجود تعریف می‌شوند. به عنوان مثال، آن‌بوی به صورت نگاتیو جنسیت پسر و آن‌گرل به صورت نگاتیو جنسیت دختر تعریف می‌شود. (توجه داشته باشید که این واژه مترادف واژه دیگری است که در جامعه ترنسجندر به‌وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد.)

«آن‌جندر کردن» فعلی است که از لحاظ معنایی مترادف عبارت «نسبت دادن جنسیت اشتباه» است، و معنایش این است که جنسیت دیگران را به گونه‌ای که دل‌شان نمی‌خواهد به تصویر بکشیم.

هویت‌های آنتی‌جندر زیر چتر هویت‌های غیرباینری و ترنسجندر، و احتمالاً زنوجندر قرار می‌گیرند.

🔰انواع آنتی‌جندر

جنسیت‌های مختلفی زیر دسته آنتی‌جندر قرار می‌گیرند، از جمله:

🔹آنتی‌ای‌جندر Antiagender (غیربی‌جنسیت)

آنتی‌ای‌جندر جنسیتی مشابه با آپوراجندر است، با این تفاوت که به عنوان خلاف بی‌جنسیت بودن تعریف می‌شود (یعنی کسی که آنتی‌ای‌جندر است، تنها می‌داند که بی‌جنسیت نیست).

🔸آنتی‌آپوراجندر Antiaporagender (غیرآپوراجندر)

آنتی‌آپوراجندر نیز مشابه با آپوراجندر است؛ جنسیتی است که نه مردانه است و نه زنانه. فردی که خود را آنتی‌آپوراجندر هویت‌یابی می‌کند، احساس می‌کند که جنسیتی دارد، اما این احساس به اندازه کافی مشخص یا قوی نیست.

🔹آنتی‌بوی Antiboy (غیرپسر)

آنتی‌بوی فردی است که می‌داند پسر نیست، اما دختر هم نیست.

Antiboy
پرچم آنتی‌بوی

🔸آنتی‌بای‌جندر Antibigender

آنتی‌بای‌جندر به فردی می‌گویند که بای‌جندر (دوجنسیتی) است، اما هر دو جنسیتش از نوع آنتی‌جندر هستند.

🔹آنتی‌فلوید Antifluid

آنتی‌فلوید به فردی جندرفلوید می‌گویند که یک یا چند جنسیت سیالش از نوع آنتی‌جندر است.

🔸آنتی‌گرل Antigirl (غیردختر)

آنتی‌گرل فردی است که می‌داند دختر نیست، اما پسر هم نیست.

Antigirl
پرچم‌ آنتی‌گرل

🔹سندجندر Cendgender

سندجندر به فردی گفته می‌شود که جنسیتش بین یک جنسیت و آنتی‌جندر همان جنسیت جابه‌جا می‌شود. نام این جنسیت برگرفته از واژه‌های انگلیسی «ascend/descend» به معنای صعود/نزول است. در واژه سندجندر، بخش «جندر» را می‌توان با نام جنسیتی که فرد خود را با آن هویت‌یابی کرده جایگزین نمود. به عنوان مثال، سندگرل فردی است که جنسیتش بین دختر بودن و آنتی‌گرل (غیردختر) بودن جابه‌جا می‌شود. سندجندر نوعی هویت جنسیتی سیال است.

🔸کنتراجندر Contragender

کنتراجندر به فردی گفته می‌شود که خود را عمیقاً برخلاف هر چیزی یا بیشتر چیزهایی که با جنسیت نسبت داده شده به او مرتبط هستند، هویت‌یابی و تعریف می‌کند. یعنی در حقیقت فرد کنتراجندر، جنس و جنسیت نسبت داده شده به خود را نفی می‌کند اما خود را با جنسیت باینری دیگری هویت‌یابی نمی‌کند. (به عنوان مثال: فرد ان‌بی کنتراجندر، زن ترنس کنتراجندر، مرد ترنس کنتراجندر و …).

🔳تعریف جندرلیمینال Genderliminal (جنسیت آستانه‌ای)

Genderliminal
پرچم جندرلیمینال

جندرلیمینال جنسیتی است در آستانه وجود داشتن و وجود نداشتن (در حقیقت جنسیتی است بین داشتن جنسیت و بی‌جنسیتی)؛ همچنین، جندرلیمینال به فردی گفته می‌شود که جنسیتی که دارد بین جنسیت و بی‌جنسیتی در گردش است.

مترجم: سعید.ش
🌐هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Antigender
https://nonbinary.wiki/wiki/Genderliminal