1

مطالعه‌ای در زمینه جراحی افزایش طول پیشابراه همراه با عمل فالوپلاستی ران پا در مردان ترنس (FTM)

مترجم: سعید.ش

عمل افزایش طول پیشابراه را همواره نمی‌شود با استفاده از یک فلپ همراه با عمل فالوپلاستی ران پا به انجام رساند، و تاکنون تکنیک ایده‌آلی بدین‌منظور معرفی نگردیده است. در این مقاله، تجربه نویسندگان در زمینه 93 عمل افزایش طول پیشابراه همراه با فالوپلاستی ران پا گزارش شده است.

◾️روش‌ها

93 عمل فالوپلاستی ران پا که طی 13 سال گذشته در یک مرکز صورت گرفته بود، جهت ارزیابی نتیجه تکنیک‌های مختلف افزایش طول پیشابراه مورد بررسی قرار گرفت. این 93 عمل فالوپلاستی ران پا شامل 7 عمل فالوپلاستی ران پا بدون افزایش طول پیشابراه، 5 عمل فالوپلاستی ران پا همراه با افزایش طول پیشابراه به روش لوله‌درلوله، 8 عمل فالوپلاستی ران پا به روش فلپ تاخیری بهمراه برداشت گرافت پوستی، 29 عمل فالوپلاستی ران پا ترکیبی با فلپ ساعد دست، 38 عمل فالوپلاستی ران پا ترکیبی با فلپ کشاله‌ران SCIP، و 6 عمل فالوپلاستی ران پا ترکیبی با فلپ پوستی حاصل از عمل فالوپلاستی قبلی بود. 79 عمل فالوپلاستی جهت تغییرجنس افراد ترنس زن به مرد انجام گرفت. باقی عمل‌های فالوپلاستی نیز برای مردان غیرترنسی که دچار نقص شدید آلت تناسلی مردانه بودند صورت گرفت.

◾️نتایج

نرخ عوارض مربوط به پیشابراه (فیستول و تنگی پیشابراه) در افرادی که فالوپلاستی ران پا به روش لوله‌درلوله انجام داده بودند، به میزان 20%؛ در افرادی که فالوپلاستی ران پا به روش فلپ تاخیری انجام داده بودند، به میزان 87.5%؛ در افرادی که فالوپلاستی ران پا انجام داده بودند و ساخت پیشابراه آنها با استفاده از فلپ ساعد دست صورت گرفته بود، به میزان 37.9%؛ در افرادی که فالوپلاستی ران پا انجام داده بودند و ساخت پیشابراه آنها با استفاده از فلپ کشاله‌ران SCIP صورت گرفته بود، به میزان 26.3%؛ و در افرادی که فالوپلاستی ران پا انجام داده بودند و [ساخت پیشابراه آنها] با استفاده از فلپ حاصل از عمل فالوپلاستی قبلی صورت گرفته بود، به میزان 16.7% بود.

◾️نتیجه‌گیری

در عمل فالوپلاستی ران پا؛ وقتی که عمل ساخت پیشابراه به روش لوله‌درلوله امکان‌پذیر نباشد (که در 94.2% از مواقع ممکن نیست)، ساخت پیشابراه با استفاده از فلپ پوستی برداشت شده از ناحیه کشاله‌ران SCIP یا ساعد دست صورت می‌گیرد. روش فلپ تاخیری در اولویت دوم بوده که با نرخ بالای بروز تنگی مجرای ادرار همراه است. اگر متقاضی آلت تناسلی مردانه‌ای داشته باشد، برای ساخت پیشابراه از پوست آلت استفاده گردیده و با فلپی که از ران پا برداشته شده پوشانیده می‌شود. اگر این تکنیک‌ها صورت گیرند، 91.86% از متقاضیان توانایی ایستاده ادرار کردن را به دست می‌آورند.

🔻این مطالعه توسط پزشکان متعددی به اسامی زیر صورت گرفته و در فوریه 2019 انتشار یافته است.

D’Arpa, Salvatore M.D., Ph.D.; Claes, Karel M.D.; Lumen, Nicholas M.D., Ph.D.; Oieni, Sebastiano M.D., Ph.D.; Hoebeke, Piet M.D., Ph.D.; Monstrey, Stan M.D., Ph.D.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000005278

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved