1

تعریف کوازای‌جندر Quasigender (جنسیت نسبتاً کامل)

مترجم: سعید.ش

کوازای‌جندر هویتی جنسیتی است و به فردی اطلاق می‌گردد که خود را نسبتا (اما نه به‌طور کامل) با یک جنسیت یا دسته‌ای از جنسیت‌ها هویت‌یابی می‌کند. این واژه همچنین به افرادی اطلاق می‌شود که با هویت جنسیتی مشخصی (چه باینری و چه غیرباینری) هویت‌یابی می‌کنند، اما از معنای هویت‌یابی به عنوان این جنسیت(ها) کاملا مطمئن نیستند. افرادی که خود را کوازای‌جندر هویت‌یابی می‌کنند مانند افراد گری‌جندر، جنسیت خود را تمام و کمال نمی‌دانند. کوازای‌جندر را می‌توان به نوعی ترکیب گری‌جندر با دیگر هویت‌های جنسیتی نظیر دمی‌گرل، دمی‌گای، جندرفلوید، جندرکوئیر و … دانست.

✳️کوازای‌گرل Quasigirl (دختر نسبتاً کامل)

هویتی جنسیتی است و به فردی اطلاق می‌شود که خود را در اصل زن می‌داند و ضمائر اشاره به زنان را برای خود به کار می‌برد، اما درباره سایر جنبه‌های هویت جنسیتی خود نامطمئن بوده و درک شفافی از معنای واقعی زن بودن ندارد.

✳️کوازای‌گای Quasiguy (پسر نسبتاً کامل)

هویتی جنسیتی است و به فردی اطلاق می‌شود که خود را در اصل مرد می‌داند و ضمائر اشاره به مردان را برای خود به کار می‌برد، اما درباره سایر جنبه‌های هویت جنسیتی خود نامطمئن بوده و درک شفافی از معنای واقعی مرد بودن ندارد.

✳️کوازا‌ی‌نوترل Quasineutral (خنثای نسبتاً کامل)

هویتی جنسیتی است و به فردی اطلاق می‌شود که خود را در اصل خنثی‌جنسیت یا غیرباینری می‌داند و ضمائر اشاره به جمع یا دیگر ضمائر خنثی را برای خود به کار می‌برد، اما درباره سایر جنبه‌های هویت جنسیتی خود نامطمئن بوده و درک شفافی از معنای واقعی خنثی‌جنسیت بودن ندارد.

✳️کوازای‌فلوید Quasifluid (سیال نسبتاً کامل)

هویتی جنسیتی است و به فردی اطلاق می‌شود که خود را در اصل جندرفلوید (جنسیت سیال) یا غیرباینری می‌داند و ضمائر متعددی را برای اشاره به خود به کار می‌برد، اما درباره سایر جنبه‌های هویت جنسیتی خود نامطمئن بوده و درک شفافی از معنای واقعی جندرفلوید بودن ندارد.

🔰پرچم پیشنهادی کوازای‌جندر

رنگ بنفش در این پرچم به منزله زنانگی و/یا سیالیت است. بنفش معمولا رنگی منتسب به «زنان» بوده، اما شدت زنانگی این رنگ به اندازه رنگ صورتی نیست. بنفش به منزله خنثی بودن نیز است.

رنگ قرمز در این پرچم به منزله مردانگی و/یا سیالیت است. قرمز معمولا رنگی منتسب به «مردان» بوده، اما شدت مردانگی این رنگ به اندازه رنگ آبی نیست. قرمز به منزله خنثی بودن نیز است.

رنگ خاکستری در این پرچم به منزله عدم قطعیت و سردرگم بودن، به‌خصوص در زمینه درک جنسیت به‌صورت تمام و کمال است. این رنگ همچنین نماینده افرادی است که خود را کوازای‌نوترل (خنثای نسبتا کامل)، یا به نوعی غیرباینری می‌دانند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://gender.wikia.org/wiki/Quasigender

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved