1

تعریف سیسجندر Cisgender (همسوجنسیتی) و سیس‌سکشوال Cissexual (همسوجنسی)

مترجم: سعید.ش

🔳سیسجندر Cisgender (همسوجنسیتی)

سیسجندر (برگرفته از پیشوند لاتین Cis- به معنای «همسو» + جندر به معنای «جنسیت») به معنای غیرترنسجندر است. سیسجندر به فردی گفته می‌شود که ترنسجندر نیست، به این معنا که هویت جنسیتی وی با جنسیتی که در بدو تولد [با توجه به اندام جنسی] به وی نسبت داده شده تطابق داشته و از ملال جنسیتی رنج نمی‌برد.

سیسجندر بودن به هویت جنسیتی فرد بازمی‌گردد. زنان سیسجندر زنانی هستند که با جسم منتسب به زنان (یا با وضعیت اینترسکس (بیناجنسی) مشخصی) متولد شده‌اند و هویت جنسیتی آنها زن است. مردان سیسجندر مردانی هستند که با جسم منتسب به مردان (یا با وضعیت اینترسکس (بیناجنسی) مشخصی) متولد شده‌اند و هویت جنسیتی آنها مرد است.

مثلا فردی را در نظر بگیرید که پزشک در بدو تولد با توجه به اندام جنسی‌اش گفته است که دختر است، و او نیز با دختر بودن خود هیچ مشکلی نداشته و خود را دختر می‌داند. چنین فردی را سیسجندر می‌نامند.

افراد سیسجندر الزاما هویت جنسیتی باینری (هویت زن و مرد) ندارند. افرادی که اینترسکس (بیناجنسی) متولد شده‌اند و هویت جنسیتی غیرباینری دارند، می‌توانند خود را ترنسجندر یا سیسجندر بدانند. بعضی از افراد سیسجندر اینترسکس، هویت جنسیتی خود را «اینترسکس» یا «اینترجندر» می‌نامند. بعضی از افراد صرف‌نظر از جنسیتی که در بدو تولد [با توجه به اندام جنسی] به آنها نسبت داده شده، هویت جنسیتی خود را علاوه بر این که جندرکوئیر، جنسیت نامنطبق، یا سایر هویت‌های خارج از چهارچوب دوگانه جنسیتی می‌دانند، خود را سیسجندر نیز می‌دانند.

بیشتر افراد سیسجندر در پی تطبیق جنسیت و انجام مراحل تغییر نیستند، اما بعضی از افراد سیسجندر ممکن است در این جهت اقدام کنند. مثلا بعضی از هنرمندان درگ که خود را سیسجندر می‌دانند، هورمون‌درمانی نیز انجام می‌دهند.

💠تاریخچه

واژه «سیسجندر» را مرد ترنسکشوالی به نام کارل باوس (به انگلیسی: Carl Buijs) در سال 1995 ابداع نمود. او این واژه را با پیشوند لاتین Cis- به معنای «همسو»، که پیشوندی مقابل trans- به معنای «مخالف» است پدید آورد. با این حال بعضی شواهد نشان می‌دهد که واژه «سیسجندر» در تاریخ‌های دیگری توسط افراد دیگر به‌طور مستقل ابداع شده است.

بعد از مدتی، واژه «سیس‌سکشوال» نیز براساس واژه «سیسجندر» پدید آمد. فردی به نام جولیا سرنو (به انگلیسی: Julia Serano) هر دو واژه را در کتاب خود به کار برده است. حوالی سال 2006 بود که هر دو واژه به نشریات آکادمیک راه یافتند و نویسندگان مختلفی به‌ویژه در زمینه مطالعات کوئیر این واژه‌ها را به کار بردند.

🔳سیس‌سکشوال Cissexual (همسوجنسی)

سیس‌سکشوال به فردی گفته می‌شود که ترنسکشوال نیست. گاهی در بعضی زمینه‌ها، تمایز قائل شدن بین سیسجندر و سیس‌سکشوال، همراه با تفکیک ترنسجندر و ترنسکشوال مفید واقع می‌شود، به‌خصوص موقعی که درباره افراد غیرباینری و جنسیت نامنطبق صحبت می‌کنیم. این که بگوییم فردی سیس‌سکشوال است، بر این نکته تاکید دارد که این فرد با جنبه‌های پزشکی و قانونی تطبیق جنسیت سروکار ندارد؛ در مقابل، فردی که جنسیت خود را غیرباینری می‌داند و با جنبه‌های پزشکی و قانونی تطبیق جنسیت نیز سروکار ندارد، می‌تواند خود را جندرکوئیر سیس‌سکشوال بنامد.

بعضی از افراد غیرباینری که اقداماتی در جهت تطبیق جنسیت خویش انجام می‌دهند، خود را ترنسکشوال می‌نامند. سایر افراد غیرباینری یا جندرکوئیری که اقداماتی در جهت تطبیق جنسیت خود انجام نمی‌دهند (یا به اصطلاح ترنزیشن نمی‌کنند) می‌توانند خود را سیس‌سکشوال بنامند.

اگر جنس و جنسیت را دو مقوله مستقل در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که یک فرد می‌تواند هم ترنسجندر باشد و هم سیس‌سکشوال. این گفته بدین معناست که هر فردی از این حق برخوردار است که خود را با هر واژه‌ای که راحت‌تر است معرفی کند، و یا این که در پی روش‌های دیگری برای نام‌گذاری جنسیت خویش باشد.

🔳سیس-سیس Cis-Cis (همسو-همسو)

افرادی که هویت سیس-سیس دارند، هویت خود را همان جنس نسبت داده شده در بدو تولد به خود می‌دانند، چرا اندام‌های جنسی منتسب به مردان/زنان را داشته و از لحاظ نقش‌های جنسیتی و احساسات روانشناختی نیز خود را زن/مرد/اینترسکس می‌دانند.

🔳سیس-جندرلس Cis-genderless (همسو-بی‌جنسیت)

سیس-جندرلس به فردی گفته می‌شود که هویت جنسیتی خود را به‌طور پیشفرض همان جنس نسبت داده شده در بدو تولد به خود می‌داند، به این دلیل که جنسیتی را در خود احساس نمی‌کند، یا این که احتمالا درکی از جنسیت ندارد. سیس-جندرلس مشابه با ای‌جندر (بی‌جنسیت) است، با این تفاوت که اگر از فرد سیس-جندرلس پرسیده شود که جنسیت او چیست، در پاسخ نام همان جنس نسبت داده شده در بدو تولد به خود را می‌گوید.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Cisgender
https://gender.wikia.org/wiki/Cisgender
https://gender.wikia.org/wiki/Cis-genderless

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved