1

تعریف ماوریک Maverique (جنسیت تکرومآب)

مترجم: سعید.ش

ماوریک هویت جنسیتی است که زیر چترواژه غیرباینری قرار می‌گیرد. ماوریک نوعی غیاب جنسیتی (بی‌جنسیت بودن) یا عدم ارتباط با جنسیت‌های دیگر نیست، بلکه احساسی درونی است که نشان می‌دهد جنسیتی وجود دارد. این احساس جنسیتی کاملا مستقل از مرد/مردانه بودن، زن/زنانه بودن، خنثی بودن یا هر جنسیت دیگری است که از هرکدام از اینها مشتق شده باشد. اگرچه ماوریک‌ها می‌توانند مولتی‌جندر باشند، بدین‌صورت که علاوه بر ماوریک بودن، جنسیت‌های دیگری را نیز داشته بطوریکه این جنسیت‌ها ارتباطی با مرد بودن، زن بودن یا خنثی بودن داشته باشند. افراد ماوریک ممکن است خود را زیر چترواژه‌های غیرباینری و ترنسجندر نیز هویت‌یابی کنند، اما باید توجه داشت که ماوریک به خودی خود یک هویت جنسیتی است، و چترواژه محسوب نمی‌شود.

🔳تلفظ

ماوریک را می‌توان به چند روش تلفظ کرد:

🔹آوانویسی ای‌پی‌آی: /mavˈrēk/ یا /mav(ə)ˈrēk/

🔹آوانویسی ساده: mav-REEK یا mav-uh-REEK

🔳آمار

در یک نظرسنجی که در سال 2017 صورت پذیرفت، از میان 9932 شرکت‌کننده غیرباینری، 0.6% از شرکت‌کنندگان لفظ ماوریک را به عنوان هویت جنسیتی خود وارد کرده بودند.

🔳دستور زبان

واژه «ماوریک» هم اسم است و هم صفت. به عنوان مثال:

🔹(اسم) ماوریک آنجا نشسته است.

🔹(صفت) فرد ماوریک آنجا نشسته است.

🔳ریشه‌شناسی

لفظ «ماوریک» در سال 2014 توسط فردی به نام Vesper. H ایجاد شد؛ وی این واژه را برای نخستین‌بار در توصیف جنسیت خویش به کار برد. ماوریک Maverique برگرفته از واژه انگلیسی Maverick به معنای تکرو + پسوند فرانسوی – ique به معنای شبیه و مانند است.

واژه انگلیسی Maverick به دلیل معنای تکروی و عدم انطباقی که از آن برداشت می‌شود انتخاب گردید، چرا که جنسیت ماوریک بدلیل عدم ارتباطی که با دوگانه جنسیتی دارد، حتی در رابطه با بسیاری از جنسیت‌های غیرباینری نیز جنسیتی تکرو و نامنطبق محسوب می‌شود. واژه انگلیسی Maverick به معنای تکروی و عدم انطباق ارادی و سرکشانه است، در حالی که داشتن جنسیت ماوریک به انتخاب و اراده افراد ماوریک نبوده، و موضع این جنسیت دربرابر دوگانه جنسیتی ارادی و عمدی نیست. به همین دلیل از پسوند فرانسوی «-ique» به معنای «شبیه و مانند، اما نه کاملا یکسان» در لفظ جنسیت ماوریک به کار برده شد که نشان می‌دهد هر چند جنسیت ماوریک، خاصیت تکروی و عدم انطباق (یا همان Maverick بودن) را دارد، اما این تکروی ارادی و عمدی نبوده، بلکه صرفا خصوصیت ذاتی فرد ماوریک است. لذا افزودن پسوند فرانسوی -ique بیانگر این است که تکرومآب بودن جنسیت ماوریک امری ارادی و انتخابی نبوده و نشان از موضع‌گیری سیاسی نمی‌باشد. جنسیت ماوریک، جنسیتی تکرومآب است، اما اینگونه نیست که فرد ماوریک جنسیت خود را عمدا در جهت تکروی و سرکشی انتخاب کرده باشد.

لفظ انگلیسی Maverick به معنای استقلال از پیرامون نیز است، و بیان می‌کند که ماوریک‌ها مستقل از دوگانه جنسیتی (قالب پذیرفته شده دو جنسیت زن و مرد در جامعه) هستند.

🔳همپوشانی هویتی

یک فرد می‌تواند منحصرا ماوریک باشد، درست همانگونه که یک فرد می‌تواند منحصرا یک مرد، یا منحصرا یک زن باشد. با این حال یک فرد می‌تواند هم ماوریک باشد و هم جنسیت دیگری را داشته باشد (یا حتی بی‌جنسیت باشد، اگر مثلا جنسیت سیال داشته باشد و جنسیت او بین ماوریک بودن و ای‌جندر بودن در حرکت باشد). یک فرد جندرفلوید می‌تواند جنسیت ماوریک را به عنوان یکی از جنسیت‌های خویش داشته باشد. یک فرد مولتی‌جندر نیز می‌تواند جنسیت ماوریک را به عنوان یکی از جنسیت‌های خویش داشته باشد. یک فرد می‌تواند دمی‌ماوریک (نیمه‌ماوریک) باشد اگر خود را نسبتا ماوریک بداند.

🔳تفاوت ماوریک با جنسیت‌های مشابه

💠جنسیت سوم

برخلاف لفظ جنسیت سوم [که فقط در فرهنگ‌ها و جوامع خاصی معنا می‌یابد]، هر فردی با هر پیشینه نژادی و فرهنگی اگر احساس کند جنسیت او با تعریف جنسیت ماوریک تطابق دارد، می‌تواند لفظ ماوریک را برای توصیف جنسیت خود به کار ببرد. بعلاوه، لفظ «جنسیت سوم» اغلب به جنسیت‌های متفاوت بسیاری که در فرهنگ‌های مختلف تعاریف متفاوتی دارند و در دوگانه جنسیتی (قالب جنسیت مرد و زن) جوامع غربی نمی‌گنجند اطلاق می‌گردد، حال آن‌که «ماوریک» به‌خودی‌خود جنسیتی تک و مجزا محسوب می‌شود.

💠آپوراجندر

دو لفظ ماوریک و آپوراجندر تقریبا همزمان ایجاد شده‌اند و تا حدودی باهم همپوشانی دارند، اما آپوراجندر یک چترواژه است در حالی که ماوریک چترواژه نیست. همچنین آپوراجندر هویت جنسیتی خنثی را نیز دربرمی‌گیرد، حال آن که ماوریک مستقل از خنثی بودن است.

🔳جمع‌بندی

بطورکلی؛ جنسیت ماوریک به جنسیت مرد یا جنسیت زن نزدیک نبوده، و ترکیبی از آن دو نیز نیست. این هویت از کل چهارچوب دوگانه جنسیتی یا هر نوع هویت دیگری که درون یا بیرون این چهارچوب قرار داشته باشد خارج است. جنسیت ماوریک مستقل از کل مفهوم دوگانه جنسیتی و سایر هویت‌های غیرباینری است که از جنسیت‌های باینری مشتق شده‌اند. ماوریک با دیگر هویت‌های غیرباینری نظیر آپوراجندر، نوتوا Neutrois، یا جندرماوریک شباهت دارد اما در عین حال تفاوت‌هایی نیز دارد. ماوریک به معنای نداشتن هویت جنسیتی یا بی‌جنسیت بودن نیست، و لذا به معنای ای‌جندر یا جندرلس (بی‌جنسیت) بودن نمی‌باشد.

همچنین لازم به ذکر است که ماوریک مشخصا نوعی هویت جنسیتی است، نه ابراز و رفتار جنسیتی؛ لذا طرز پوشش و شیوه رفتار افراد ماوریک کاملا به خود این افراد بستگی دارد، و چهارچوب از پیش تعیین شده‌ای ندارد.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Maverique
https://gender.wikia.org/wiki/Maverique

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved