1

تعریف آپوراجندر Aporagender (جنسیت مستقل) و آلیاجندر Aliagender (جنسیت دیگر)

مترجم: سعید.ش

🔳آپوراجندر Aporagender (جنسیت مستقل)

آپوراجندر (برگرفته از واژه یونانی apo یا apor به معنای «مستقل» + جندر به معنای «جنسیت») یک هویت جنسیتی غیرباینری و چترواژه‌ای برای جنسیت‌هایی است که مستقل از مرد بودن، زن بودن، و هر چیزی بین مرد و زن بودن بوده و در عین حال با احساس قوی داشتن جنسیتی مستقل همراه هستند (به این معنا که بی‌جنسیت نیستند).

پرچم افتخار آپوراجندر توسط فردی به نام Hyaenahart طراحی شده است. رنگ‌های آبی و صورتی در دو انتهای پرچم ترسیم شده‌اند که نشان می‌دهد افراد آپوراجندر جنسیت خود را بسیار دور و مستقل از این دو رنگ احساس می‌کنند؛ و همانطور که می‌دانید، رنگ آبی بصورت کلیشه‌ای نماد مرد و مردانه بودن، و رنگ صورتی بصورت کلیشه‌ای نماد زن و زنانه بودن است. رنگ بنفش (ترکیب دو رنگ آبی و صورتی) نماد بین مرد و زن بودن است. رنگ زرد نشان می‌دهد که این هویت جنسیتی در قالب زن بودن، مرد بودن، یا ترکیبی از هر دو بودن نمی‌گنجد. رنگ زرد در این پرچم در کنار رنگ آبی، بنفش و صورتی ترسیم شده که نشان می‌دهد در هویت جنسیتی آپوراجندر، همچنان ارتباطی قوی با بعضی از جنسیت‌های مشخص وجود دارد. رنگ زرد همچنین به‌منزله غیرباینری بودن هویت جنسیتی آپوراجندر است.

💠چترواژه آپوراجندر

آپوراجندر زیر چتر غیرباینری قرار می‌گیرد، با این حال عنوانی مشخص‌تر و دقیق‌تر از غیرباینری است. آپوراجندر چترواژه‌ای برای بعضی از هویت‌های غیرباینری نیز محسوب می‌شود. چترواژه آپوراجندر بعضی از افرادی که هویت غیرباینری یا جندرکوئیر دارند را دربرمی‌گیرد، اما دربرگیرنده افرادی نیست که ای‌جندر (بی‌جنسیت) هستند، هویتی بین مرد و زن دارند، یا ترنس باینری (مرد ترنس یا زن ترنس) هستند. بنابراین آپوراجندر چترواژه‌ای مشخص‌تر و دقیق‌تر از جندرکوئیر است، چرا که چترواژه جندرکوئیر گاهی افراد ترنس باینری (مردان ترنس و زنان ترنس) و همینطور افراد سیسجندر باینری (زنان و مردان غیرترنس) جنسیت نامنطبق را نیز دربرمی‌گیرد. آپوراجندر تقریبا تمامی جنسیت‌هایی را که مرد، زن، ترکیبی از مرد و زن، یا ای‌جندر (بی‌جنسیت) نیستند را دربرمی‌گیرد.

💠تفاوت آپوراجندر با دیگر جنسیت‌ها

آپوراجندر با آندروجینی متفاوت است؛ چرا که آندروجینی به افرادی اطلاق می‌گردد که هویت جنسیتی خود را ترکیبی از زن و مرد یا بین زن و مرد می‌دانند، حال آن که آپوراجندر به افرادی با هر نوع هویت غیرباینری که مرد، زن، یا هر چیزی بین آنها نباشد اطلاق می‌گردد بطوریکه این افراد همچنان جنسیتی را قویا در خود احساس می‌کنند.

آپوراجندر با ای‌جندر (بی‌جنسیت) یا جندرلس (فاقد جنسیت) متفاوت است؛ چرا که ای‌جندر و جندرلس به افرادی اطلاق می‌شود که هیچگونه جنسیتی را در خود احساس نمی‌کنند، در حالی که افراد آپوراجندر جنسیتی را قویا در خود احساس می‌کنند.

بعضی از افرادی که جنسیت خود را نوتوا Neutrois می‌دانند، نوتوا بودن را به معنای احساس نکردن هیچگونه جنسیتی تعریف می‌کنند (که هم‌معنی با بی‌جنسیت بودن است). اما دیگر افراد نوتوا، نوتوا بودن را داشتن جنسیتی که نه زن است، نه مرد، و نه جنسیتی است بین زن و مرد، و در اصل داشتن جنسیتی خنثی تعریف می‌کنند. در تعریف اول، آپوراجندر را نمی‌توان مترادف با نوتوا دانست، چرا که افراد آپوراجندر جنسیتی را از درون خویش احساس می‌کنند. اما در تعریف دوم، آپوراجندر را می‌توان مترادف با نوتوا دانست؛ با این حال با توجه به این که تمام افراد نوتوا چنین تعریفی را از نوتوا بودن خود ندارند، نیاز است هویت جنسیتی آپوراجندر نیز برای هویت‌یابی دیگر افراد وجود داشته باشد.

فرد آپوراجندر جنسیتی را از درون خود احساس می‌کند، و این جنسیت کاملا و تماما نه زن است و نه مرد. با توجه به این که بعضی از افراد نوتوا، نوتوا بودن را به معنای احساس نکردن هیچگونه جنسیتی تعریف می‌کنند، آپوراجندر را نمی‌توان مترادف با این تعریف از نوتوا دانست، چرا که افراد آپوراجندر جنسیتی را از درون خویش احساس می‌کنند. به عبارت دیگر، فقط در صورتی که نوتوا بودن را «نه زن، نه مرد، و نه بین زن و مرد بودن» تعریف کنیم، آپوراجندر را می‌توانیم مترادف با نوتوا بدانیم. این گفته بدین معناست که نوتوا تعاریف بسیاری دارد که آپوراجندر تنها مترادف با یکی از آنهاست.

1

🔳آلیاجندر Aliagender (جنسیت دیگر)

آلیاجندر (برگرفته از واژه لاتین alius به معنای «دیگر» + جندر به معنای «جنسیت») جنسیتی است که بصورت جنسیتی دیگر تجربه گردیده و از ساختارهای جنسیتی موجود فاصله می‌گیرد. آلیاجندر هویت جنسیتی غیرباینری مشخصی است بطوریکه نه ترکیبی از مرد و زن است و نه مفهوم غیاب جنسیتی (بی‌جنسیت بودن) از آن برداشت می‌شود، بلکه در اصل هویت جنسیتی قوی و مشخصی است که نه زن است و نه مرد. واژه آلیاجندر را افرادی به کار می‌برند که در اصل خود را «جنسیت سوم» هویت‌یابی می‌کنند، اما مایل نیستند الفاظی را که در فرهنگ و جامعه آنها برای جنسیت سوم تعریف شده است به کار ببرند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Aporagender
https://nonbinary.wiki/wiki/Aliagender

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved