1

تعریف لیبراجندر Libragender و پاراجندر Paragender

مترجم: سعید.ش

🔳لیبراجندر Libragender

لیبراجندر هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که بیشتر خود را ای‌جندر (بی‌جنسیت) می‌داند، با این حال ارتباط مشخصی با جنسیت دیگر نیز در خود احساس می‌کند. افراد لیبراجندر از 1 تا 49% ارتباطی با جنسیتی دیگر در خود احساس می‌کنند.

💠لیبرافمنن Librafeminine

لیبرافمنن هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که بیشتر خود را ای‌جندر (بی‌جنسیت) می‌داند، با این حال ارتباط کمی با زنانه/زن بودن نیز در خود احساس می‌کند. لیبرافمنن مشابه با دمی‌گرل (نیمه‌دختر) است، با این تفاوت که فرد لیبرافمنن مشخصا ای‌جندر (بی‌جنسیت) و زن است بطوریکه ای‌جندر بودن وی پررنگ‌تر از زن بودن وی است، درحالی‌که فرد دمی‌گرل نسبتا زن بوده و علاوه بر آن، جنسیت(ها)ی دیگری را نیز به طور نسبی تجربه می‌کند.

💠لیبرامسکلن Libramasculine

لیبرامسکلن هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که بیشتر خود را ای‌جندر (بی‌جنسیت) می‌داند، با این حال ارتباط کمی با مردانه/مرد بودن نیز در خود احساس می‌کند. لیبرامسکلن مشابه با دمی‌بوی (نیمه‌پسر) است، با این تفاوت که فرد لیبرامسکلن مشخصا ای‌جندر (بی‌جنسیت) و مرد است بطوریکه ای‌جندر بودن وی پررنگ‌تر از مرد بودن وی است، درحالی‌که فرد دمی‌بوی نسبتا مرد بوده و علاوه بر آن، جنسیت(ها)ی دیگری را نیز به طور نسبی تجربه می‌کند.

💠لیبرافلوید Librafluid

لیبرافلوید هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که بیشتر خود را ای‌جندر (بی‌جنسیت) می‌داند، با این حال ارتباطی قوی در خود احساس می‌کند که بین جنسیت‌های دیگر در جریان است. لیبرافلوید شبیه به جندرفلوید است، با این تفاوت که فرد لیبرافلوید بیشتر خود را ای‌جندر (بی‌جنسیت) می‌داند.

🔳پاراجندر Paragender

2

پاراجندر هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که خود را بسیار نزدیک به جنسیتی می‌داند، با این حال احساس می‌کند جنسیت دیگری نیز دارد که سبب می‌شود وی نتواند آن جنسیت غالب را به طور کامل تجربه کند. پاراجندر تعریفی مشابه با پری‌جندر و آف‌جندر دارد. افراد پاراجندر از 51 تا 99% ارتباطی با جنسیتی دیگر در خود احساس می‌کنند.

جنسیت غالب افراد پاراجندر می‌تواند هر نوع جنسیت باینری یا غیرباینری باشد. جنسیت نسبی دیگری که فرد پاراجندر دارد نیز می‌تواند هر نوع جنسیتی باشد، اما غالبا از نوع ای‌جندر (بی‌جنسیت) بودن است. تجربه پاراجندر بودن شبیه به تجربه لیبراجندر بودن است. لیبراجندر (که بالاتر توضیح داده شد) به فردی گفته می‌شود که بیشتر خود را ای‌جندر (بی‌جنسیت) می‌داند، با این حال ارتباطی نسبی با جنسیت یا جنسیت‌های دیگری نیز در خود احساس می‌کند.

🔳پری‌جندر Perigender

هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که خود را با جنسیتی هویت‌یابی می‌کند، اما آن جنسیت را جنسیتی برای خود نمی‌داند. پری‌جندر تعریفی مشابه با پاراجندر و آف‌جندر دارد. پیشوند «پری – Peri» را می‌توان به قبل از نام جنسیتی که فرد پری‌جندر خود را با آن هویت‌یابی کرده است افزود؛ به عنوان مثال: پری‌گرل Perigirl، پری‌بوی Periboy، و پری‌انبی Perienby.

🔳آف‌جندر Offgender

آف‌جندر هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که جنسیت خود را به جنسیت دیگری بسیار نزدیک می‌داند، اما نمی‌تواند خود را با آن جنسیت هویت‌یابی کند. برای درک آسان‌تر، می‌توان نسبت جنسیت فرد آف‌جندر به جنسیتی که خود را به آن بسیار نزدیک می‌داند را همانند نسبت رنگ سفید مایل به خاکستری به رنگ سفید دانست. آف‌جندر تعریفی مشابه با پاراجندر و پری‌جندر دارد.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://gender.wikia.org/wiki/Gender_Wiki

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved