1

تعریف جندرفلاکس Genderflux (جنسیت جاری)

مترجم: سعید.ش

جندرفلاکس چترواژه‌ای دربرگیرنده هویت‌های جنسیتی با شدت متغیر است. فرد جندرفلاکس مانند فرد جندرفلویدی است که هویت جنسیتی وی روی طیفی از ای‌جندر (بی‌جنسیت بودن) تا داشتن یک یا چند هویت جنسیتی در جریان است. افراد جندرفلاکس ممکن است خود را غیرباینری، جندرکوئیر و/یا ترنسجندر نیز بدانند.

جنسیت افراد جندرفلاکس روی طیفی از شدت 0% که می‌تواند ای‌جندر (بی‌جنسیت بودن) باشد، تا شدت 50% که دمی‌جندر (نیمه‌جنسیتی) نامیده می‌شود، تا شدت 100% که فرم کامل جنسیت است، یا هر شدت دیگری بین مواردی که ذکر گردید نظیر لیبراجندر و پاراجندر، در جریان است. مثلا فردی بوی‌فلاکس را در نظر بگیرید که جنسیت وی از ای‌جندر (بی‌جنسیت بودن) به لیبرامسکلن به دمی‌بوی (نیمه‌پسر) به پارابوی و در نهایت به مرد در جریان است، و این احتمال نیز وجود دارد که وی بعضی از جنسیت‌هایی که ذکر گردید را هیچ وقت تجربه نکند یا جنسیتی منحصر به فرد را تجربه کند که تا به حال شناخته نشده یا نمی‌توان آن را توصیف نمود.

افرادی که چندین جنسیت را تجربه می‌کنند و شدت این جنسیت‌ها در جریان است، زیر چتر مولتی‌فلاکس قرار می‌گیرند. مولتی‌فلاکس معنایی شبیه به مولتی‌جندر (جنسیت چندگانه) دارد. در واژه جندرفلاکس، پسوند «- فلاکس» به معنای «جریان یافتن، جاری شدن» یا «تغییر پیوسته» است.

💠بوی‌فلاکس Boyflux

Boyflux
پرچم افراد بوی‌فلاکس: رنگ آبی با درجات مختلف نشان‌دهنده تغییر شدت هویت مرد است. رنگ سبز در مرکز پرچم نشان‌دهنده بی‌جنسیت بودن یا غیاب جنسیت است.

بوی‌فلاکس هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که در اغلب اوقات بیشتر احساس مرد بودن می‌کند یا خود را کاملا مرد می‌داند، اما درجات مختلفی از هویت مرد را تجربه می‌کند. مثلا فردی را در نظر بگیرید که هویت مرد را با شدت 0% (ای‌جندر)، 50% (دمی‌بوی)، 100% (مرد)، یا هر چیزی بین اینها مانند پارابوی Paraboy یا لیبرامسکلن Libramasculine احساس می‌کند. شدت هویت جنسیتی فرد می‌تواند در هر بازه زمانی تغییر کند.

بوی‌فلاکس نوعی سیالیت جنسیتی است و زیر چتر جندرفلاکس قرار دارد. لفظ جندرفلاکس برای توصیف تغییر شدت جنسیت به کار می‌رود. بوی‌فلاکس یکی از جنسیت‌های زیرمجموعه جندرفلاکس محسوب می‌شود؛ جندرفلاکس هر جنسیت باینری یا غیرباینری دیگری از جمله ای‌جندرفلاکس، گرل‌فلاکس، بای‌جندرفلاکس و … را نیز شامل می‌شود.

بعضی از افراد بوی‌فلاکس مانند سایر افرادی که جنسیت‌های سیال یا جاری دارند، احتمال دارد بسته به این که در هر موقع خود را چگونه هویت‌یابی می‌کنند، نام‌های متفاوتی برای خود برگزینند. بیشتر این افراد فقط دو یا سه نام دارند، اما تعداد این نام‌ها بسته به شرایط ممکن است بیشتر باشد.

💠گرل‌فلاکس Girlflux

Girlflux
پرچم افراد گرل‌فلاکس: رنگ صورتی/قرمز با درجات مختلف نشان‌دهنده تغییر شدت هویت زن است. نوار قهوه‌ای روشن در مرکز پرچم نشان‌دهنده بی‌جنسیت بودن یا غیاب جنسیت است.

گرل‌فلاکس هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که در اغلب اوقات بیشتر احساس زن بودن می‌کند یا خود را کاملا زن می‌داند، اما درجات مختلفی از هویت زن را تجربه می‌کند، صرف نظر از این که با چه جنسی متولد شده باشد. مثلا فردی را در نظر بگیرید که هویت زن را با شدت 0% (ای‌جندر)، 50% (دمی‌گرل)، 100% (زن)، یا هر چیزی بین اینها مانند پاراگرل Paragirl یا لیبرافمنن Librafeminine احساس می‌کند. شدت هویت جنسیتی فرد می‌تواند در هر بازه زمانی تغییر کند.

گرل‌فلاکس نوعی سیالیت جنسیتی است و زیر چتر جندرفلاکس قرار دارد. لفظ جندرفلاکس برای توصیف تغییر شدت جنسیت به کار می‌رود. گرل‌فلاکس یکی از جنسیت‌های زیرمجموعه جندرفلاکس محسوب می‌شود؛ جندرفلاکس هر جنسیت باینری یا غیرباینری دیگری از جمله ای‌جندرفلاکس، بوی‌فلاکس، بای‌جندرفلاکس و … را نیز شامل می‌شود.

💠بای‌جندرفلاکس Bigenderflux

Bigenderflux
پرچم افراد بای‌جندرفلاکس

بای‌جندرفلاکس به فردی گفته می‌شود که هم بای‌جندر (دوجنسیتی) است و هم شدت جنسیت‌های وی متغیر است. تغییر شدت هویت جنسیتی در افراد بای‌جندرفلاکس به شیوه‌های گوناگونی رخ می‌دهد. مثلا فردی بای‌جندرفلاکس را در نظر بگیرید که همزمان خود را با دو جنسیت هویت‌یابی می‌کند و از شدت هر دو جنسیت وی همزمان کاسته می‌شود. این امکان نیز وجود دارد که فقط شدت یکی از جنسیت‌های فرد بای‌جندرفلاکس متغیر باشد (مثلا فردی را در نظر بگیرید که هم خود را دختر می‌داند و هم پسر، اما گاهی شدت جنسیت دختر افزایش یا کاهش می‌یابد).

لفظ بای‌جندرفلاکس در توصیف تجربه‌ای شبیه به فلویدفلاکس نیز به کار می‌رود. فرد بای‌جندرفلاکس می‌تواند بین دو جنسیت مختلف در حرکت باشد و شدت هر یک از جنسیت‌ها نیز متغیر باشد.

💠فلویدفلاکس Fluidflux

Fluidflux
پرچم افراد فلویدفلاکس

فلویدفلاکس هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که جنسیت وی بین دو یا چند جنسیت در حرکت بوده و شدت آن نیز متغیر است. گاهی فلویدفلاکس را ترکیب دو هویت جندرفلوید و جندرفلاکس در نظر می‌گیرند. فلویدفلاکس شباهتی به مولتی‌جندر نیز دارد، از این جهت که فرد فلویدفلاکس می‌تواند همزمان چندین جنسیت را تجربه کند درحالی‌که فقط شدت یکی از جنسیت‌های وی متغیر باشد. مثلا فردی را در نظر بگیرید که احساس می‌کند هم مرد است و هم زن، اما فقط شدت جنسیت زن متغیر است.

محبوب‌ترین روش برای ابراز هویت فلویدفلاکس، افزودن پرچم رسمی یا سمبل فلاکس (حرف یونانی فی) به عکس‌ها، متن‌ها، یا دارایی‌های شخصی است.

💠پن‌جندرفلاکس Pangenderflux/پن‌فلاکس Panflux

IMG-7069
پرچم افراد پن‌جندرفلاکس/پن‌فلاکس

پن‌فلاکس هویتی جنسیتی با تاکید بر ترکیب پن‌جندر و جندرفلاکس است. پن‌فلاکس به فردی گفته می‌شود که: (1) پن‌جندر و جندرفلاکس است و جنسیت وی از پن‌جندر (همه‌جنسیتی) تا ای‌جندر (بی‌جنسیت) در جریان است؛ (2) در یک آن هم پن‌جندر است و هم بی‌جنسیت. به عنوان مثال، جنسیت فرد پن‌فلاکس از پن‌جندر تا ای‌جندر بدین‌ترتیب در جریان است: پن‌جندر (همه‌جنسیتی) <-> دمی‌پن‌جندر (نیمه‌همه‌جنسیتی) <-> ای‌جندر (بی‌جنسیت).

💠ای‌جندرفلاکس Agenderflux

Genderflux
پرچم‌های جندرفلاکس و ای‌جندر، به ای‌جندرفلاکس نیز نسبت داده می‌شود.

ای‌جندرفلاکس (شبیه به ای‌جندر و جندرفلاکس) با نام لیبرافلوید نیز شناخته می‌شود، نوعی سیالیت جنسیتی است و زیر چتر جندرفلاکس قرار دارد. ای‌جندرفلاکس به فردی گفته می‌شود که هیچ ارتباط مشخصی با هیچ جنسیت/هویتی در خود احساس نمی‌کند، به این معنا که ای‌جندر است، و در عین حال بین هویت جنسیتی مردانه و/یا زنانه در حرکت است؛ یعنی این که «جنسیت پایه» وی ای‌جندر است، با این حال می‌تواند بین جنسیت‌های مردانه و/یا زنانه نیز جابه‌جا گردد. هویت‌های جنسیتی مردانه و/یا زنانه عبارت اند از: دمی‌جندر (شامل دمی‌گرل و دمی‌بوی)، ترنسجندر (شامل زن ترنس و مرد ترنسجندرفلوید، جندرفلاکس، بای‌جندر، پلی‌جندر، غیرباینری، جندرکوئیر، و پن‌جندر.

💠نوتوافلاکس Neutroisflux

Neutroisflux
پرچم افراد نوتوافلاکس

نوتوافلاکس (ترکیب نوتوا و جندرفلاکس) هویت جنسیتی غیرباینری است و به فردی گفته می‌شود که جنسیتی را از درون احساس می‌کند (برخلاف افراد ای‌جندر که احساس می‌کنند جنسیتی ندارند)، اما این جنسیت خنثی است و شدت خنثی بودن آن نیز به‌مرور زمان تغییر می‌کند.

💠نان‌باینری‌فلاکس Nonbinaryflux

Nonbinaryflux
پرچم نان‌باینری‌فلاکس از رنگ‌های پرچم غیرباینری و پرچم ترنس تشکیل شده است.

نان باینری فلاکس نوعی سیالیت جنسیتی و زیر مجموعه‌ای از جندرفلاس است. نان‌باینری‌فلاکس به دسته افرادی گفته می‌شود که خود را هم ترنسجندر باینری و هم غیرباینری می‌دانند. جنسیت فرد نان‌باینری‌فلاکس بین غیرباینری بودن و مرد ترنس یا زن ترنس بودن در حرکت است. نان‌باینری‌فلاکس هم به عنوان چترواژه مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم به خودی خود نوعی جنسیت است.

جنسیت فرد نان‌باینری‌فلاکس می‌تواند از هر یک از جنسیت‌های غیرباینری به جنسیت مرد یا زن جابه‌جا شود و بالعکس. جنسیت‌های غیرباینری هر جنسیتی را که خارج از دوگانه مرد و زن قرار داشته باشد، شامل می‌شوند. تعدادی از جنسیت‌های غیرباینری عبارت اند از: ای‌جندر، دمی‌جندر، مولتی‌جندر، یا آندروجین؛ تعداد جنسیت‌های غیرباینری محدود به این لیست نمی‌شود.

💠دمی‌فلاکس Demiflux

Demiflux
پرچم افراد دمی‌فلاکس

دمی‌فلاکس هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که بخشی از جنسیت وی ایستا است و شدت بخش(ها)ی جنسیت دیگر وی در نوسان است. مثلا بخش ایستای جنسیت فرد دمی‌فلاکس می‌تواند زن باشد، و بخش دیگر جنسیت وی مرد؛ جنسیت مرد وی در نوسان است و بین شدت کامل (کاملا مرد بودن)، شدت نسبی (دمی‌بوی بودن)، و شدت صفر (ای‌جندر بودن) جابه‌جا می‌گردد؛ درحالی‌که شدت جنسیت زن وی همواره پایدار است.

دمی‌فلاکس از این جهت که جنسیت فرد تقریبا به دو نیمه یا دو بخش تقسیم می‌گردد، به دمی‌جندر شباهت دارد. تفاوت دمی‌فلاکس و دمی‌جندر در این است که شدت یکی از جنسیت‌های فرد دمی‌فلاکس در نوسان است.

بعضی از افراد دمی‌فلاکس احساس می‌کنند که شدت هویت دمی‌جندر آنها در نوسان است. مثلا یک زن دمی‌فلاکس (مانند فردی دمی‌گرل) ممکن است در بیشتر اوقات خود را دمی‌گرل بداند، اما شدت دمی‌گرل بودن وی بین ای‌جندر (بی‌جنسیت بودن) و کاملا دمی‌گرل (نیمه‌دختر بودن) و یا چیزی بین این دو در نوسان باشد. دمی‌فلاکس تعاریف بسیاری دارد و این به خود هر فرد بستگی دارد که چه تعریفی از دمی‌فلاکس بودن خود داشته باشد.

هویت جنسیتی دمی‌فلاکس نوعی سیالیت جنسیتی را دربردارد و زیر چتر جندرفلاکس نیز قرار می‌گیرد. دمی‌فلاکس با دمی‌فلوید از این جهت متفاوت است که وقتی پسوند «- فلاکس» می‌آید به این معناست که یکی از جنسیت‌های فرد خنثی است. مثلا فردی که بخشی از جنسیت وی «جندرکوئیر» است و بخش دیگری از جنسیت وی که در نوسان نیز است، «ای‌جندر (بی‌جنسیت)» است و «زن». به عبارت دیگر، دمی‌فلاکس فردی است که بخشی از جنسیت وی ایستا، و بخش دیگری از جنسیت وی از لحاظ شدت در نوسان است؛ مثلا فردی که بخشی از جنسیت وی «جندرکوئیر» است و بخش دیگری از جنسیت وی «زن»، که شدت آن در نوسان است.

💠مولتی‌فلاکس Multiflux

Multifluxflag
پرچم افراد مولتی‌فلاکس

مولتی‌فلاکس چترواژه‌ای است که تمامی جنسیت‌هایی با شدت متغیر که زیر چتر جندرفلاکس قرار داشته و از چند جنسیت تشکیل شده اند را دربرمی‌گیرد. مولتی‌فلاکس معنایی شبیه به چترواژه مولتی‌جندر دارد.

افراد مولتی‌فلاکس جنسیت‌های خود را به شیوه‌های گوناگونی تجربه می‌کنند. مثلا ممکن است بین چند جنسیت در حرکت باشند و شدت جنسیت‌های آنها مستقلانه تغییر کند. مثلا فردی را در نظر بگیرید که خود را مرد می‌داند، سپس خود را زن می‌داند و شدت هویت زن تغییر می‌کند. فرد مولتی‌فلاکس همچنین می‌تواند چند جنسیت را همزمان احساس کند، اما فقط شدت یکی از جنسیت‌ها متغیر باشد. مثلا فردی را در نظر بگیرید که خود را مخلوطی از مرد و زن می‌داند، اما فقط شدت هویت مرد متغیر است.

واژه مولتی‌فلاکس و مولتی‌جندر هم به عنوان چترواژه مورد استفاده قرار می‌گیرند و هم به‌خودی خود هویتی جنسیتی محسوب می‌شوند.

💠پلی‌فلاکس Polyflux

Polyflux
در پرچم افراد پلی‌فلاکس، رنگ سیاه نماینده افراد بی‌جنسیت یا ای‌جندر است، سایه‌های آبی‌رنگ نشان‌دهنده شدت متغیر مرد بودن/مردانگی است، سایه‌های صورتی‌رنگ نشان‌دهنده شدت متغیر زن بودن/زنانگی است، و رنگ سفید نماینده تمام جنسیت‌هاست.

پلی‌فلاکس نوعی پلی‌جندر است و به فردی گفته می‌شود که حداقل دو جنسیت را تجربه می‌کند به گونه‌ای که شدت این جنسیت‌ها متغیر است. مثلا فردی را در نظر بگیرید که خود را همزمان هم پسر می‌داند، هم دختر، و هم بی‌جنسیت.

افراد پلی‌فلاکس حداقل دو جنسیت دائمی با شدت متغیر را تجربه می‌کنند و جنسیت‌های آنها به جنسیت‌های باینری یا غیرباینری محدود نمی‌شود. مثلا فردی را در نظر بگیرید که خود را هم مرد می‌داند، هم زن، و هم ای‌جندر (بی‌جنسیت)، اما یک روز ممکن است بیشتر احساس مرد بودن/مردانگی کند، روز دیگر بیشتر خود را بی‌جنسیت بداند، و چند روز بعد بیشتر خود را زن بداند، با این حال همیشه جنسیت‌های دیگر خود را نیز احساس کند، هر چند با شدت خیلی کم.

هیچ چهارچوب زمانی تعیین‌شده‌ای برای تغییر شدت جنسیت‌ها وجود ندارد. جنسیت‌های فرد پلی‌فلاکس ممکن است تک جنسیتی نظیر دمی‌بوی باشند، یا دسته‌ای از جنسیت‌ها نظیر جندرفلاکس. فرد پلی‌فلاکس حداقل دو جنسیت را تجربه می‌کند و شدت جنسیت‌ها گاهی متغیر است، اما در مورد نوع جنسیت‌ها هیچ محدودیتی وجود ندارد و فرد پلی‌فلاکس می‌تواند هر نوع جنسیتی را تجربه کند.

پلی‌فلاکس را می‌توان به ترتیب زیرمجموعه جندرفلوید، جندرفلاکس، و مولتی‌فلاکس دانست.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://gender.wikia.org/wiki/Gender_Wiki

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved