1

تعریف دمی‌جندر Demigender (نیمه‌جنسیتی)

مترجم: سعید.ش

دمی‌جندر (دمی به معنای «نیمه» در زبان فرانسوی + جندر به معنای «جنسیت») یک هویت جنسیتی است و اشاره به افرادی دارد که ارتباطی جزئی و نه کامل، با هویت جنسیتی مشخصی در خود احساس می‌کنند. افراد دمی‌جندر اغلب خود را غیرباینری می‌دانند.

دمی‌جندر بودن ضرورتا به این معنا نیست که فرد باید ارتباطی نسبی با جنسیت (نظیر مرد یا زن بودن) در خود احساس کند و علاوه بر آن حتما ارتباط نسبی با ای‌جندر (بی‌جنسیت بودن) نیز در خود احساس کند، بلکه بیشتر به این معناست که فرد ارتباطی نسبی با جنسیت سومی که در تعریف ای‌جندر نمی‌گنجد یا مفهوم غیاب جنسیتی از آن برداشت نمی‌شود در خود احساس می‌کند. افراد دمی‌جندر ممکن است ارتباط نسبی خود را نوعی جنسیت بدانند، اما قادر به توصیف آن نباشند.

دمی‌جندر چترواژه‌ای است که هویت‌های غیرباینری را که ارتباطی نسبی با جنسیت مشخصی دارند دربرمی‌گیرد. هویت دمی‌گرل (نیمه‌دختر) که به معنای نسبتا زن بودن است، و هویت دمی‌بوی (نیمه‌پسر) که به معنای نسبتا مرد بودن است زیر چتر دمی‌جندر قرار می‌گیرند. جنسیت‌های نسبی دیگری نیز وجود دارند که با پیشوند «دمی –» تعریف می‌شوند و زیر چتر دمی‌جندر قرار می‌گیرند، که از آن جمله می‌توان به دمی‌نان‌باینری، دمی‌فلوید، دمی‌فلاکس، دمی‌آندروجین و … اشاره نمود.

دمی‌جندر نیز مانند غیرباینری، به‌خودی خود هویتی جنسیتی است. افرادی که هویت جنسیتی دمی‌جندر دارند، خود را با جنسیت‌های مشخصی هویت‌یابی نمی‌کنند، بلکه صرفا ارتباطی با مفهوم جنسیت در خود احساس می‌کنند. دمی‌جندر بودن به این که فرد به چه میزان (چند درصد) هویت جنسیتی مشخصی برای خود تعریف کرده است ارتباطی ندارد، بلکه صرفا به این معناست که فردی هویت جنسیتی نسبی برای خود تعریف کرده باشد. بعضی از افراد دمی‌جندر ممکن است خود را با دو یا چند جنسیت هویت‌یابی کنند، در حالی که سایر افراد اینگونه نیستند.

💠دمی‌گرل Demigirl (نیمه‌دختر)

Demigirl
پرچم افراد دمی‌گرل: رنگ صورتی نماد زن، رنگ سفید نماد ای‌جندر (بی‌جنسیت) یا جنسیت غیرباینری، و رنگ خاکستری نماد نسبی بودن جنسیت است.

دمی‌گرل فردی است که خود را نسبتا (نه کاملا) دختر یا زن می‌داند، صرف نظر از این که چه جنسیتی در بدو تولد به وی نسبت داده شده باشد. افراد دمی‌گرل ممکن است علاوه بر این که خود را نسبتا دختر یا زن می‌دانند، خود را با جنسیت دیگری نیز هویت‌یابی کنند، که البته همه افراد دمی‌گرل اینگونه نیستند. افراد دمی‌گرل ممکن است الفاظ دمی‌گال Demigal، دمی‌فیمیل Demifemale، یا دمی‌ومن Demiwoman را نیز برای توصیف جنسیت خود به‌کار ببرند.

همچنین دمی‌گرل به فردی گفته می‌شود که با جسم زنانه متولد گردیده اما خود را کاملا زن نمی‌داند، با این حال فاصله‌ای که از هویت زنانه خود دارد به اندازه‌ای قابل توجه نیست که سبب ناراحتی وی از جسم خود یا همان ملال جنسیتی شود. دمی‌گرل به فردی که با جسم مردانه متولد گردیده، ترنس‌زنانه است اما هویت خود را کاملا باینری نمی‌داند و از لحاظ اجتماعی و بدنی بیشتر خود را «زن» می‌داند تا «مرد»، اما احساس همبستگی قوی با زن بودن ندارد بطوریکه خود را «کاملا زن» بداند نیز گفته می‌شود.

💠دمی‌بوی Demiboy (نیمه‌پسر)

Demiboy
پرچم افراد دمی‌بوی: رنگ آبی نماد مرد، رنگ سفید نماد ای‌جندر (بی‌جنسیت) یا جنسیت غیرباینری، و رنگ خاکستری نماد نسبی بودن جنسیت است.

دمی‌بوی Demiboy یا دمی‌گای Demiguy، فردی است که خود را نسبتا مرد می‌داند، صرف نظر از این که چه جنسیتی در بدو تولد به وی نسبت داده شده باشد. افراد دمی‌بوی ممکن است علاوه بر این که خود را نسبتا پسر یا مرد می‌دانند، خود را با جنسیت دیگری نیز هویت‌یابی کنند. افراد دمی‌بوی ممکن است هویت خود را هم مرد بدانند و هم بی‌جنسیت (ای‌جندر).

همچنین دمی‌گای به فردی گفته می‌شود که با جسم مردانه متولد گردیده اما خود را کاملا مرد نمی‌داند، با این حال فاصله‌ای که از هویت مردانه خود دارد به اندازه‌ای قابل توجه نیست که سبب ناراحتی وی از جسم خود یا همان ملال جنسیتی شود. دمی‌بوی به فردی که با جسم زنانه متولد گردیده، ترنس‌مردانه است اما هویت خود را کاملا باینری نمی‌داند و از لحاظ اجتماعی و بدنی بیشتر خود را «مرد» می‌داند تا «زن»، اما احساس همبستگی قوی با مرد بودن ندارد بطوریکه خود را «کاملا مرد» بداند نیز گفته می‌شود.

💠دمی‌نان‌باینری Deminonbinary

Deminonbinary
پرچم افراد دمی‌نان‌باینری: رنگ زرد نماد غیرباینری، رنگ سفید نماد ای‌جندر (بی‌جنسیت) یا جنسیت غیرباینری، و رنگ خاکستری نماد نسبی بودن جنسیت است.

دمی‌نان‌باینری یا دمی‌انبی Demienby، هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که خود را نسبتا غیرباینری می‌داند.

💠دمی‌فلوید Demifluid یا دمی‌جندرفلوید Demigenderfluid (جنسیت نیمه‌سیال)

Demifluid-2
پرچم افراد دمی‌فلوید

دمی‌فلوید هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که جنسیت نسبتا سیال دارد (جندرفلوید است) و در عین حال سایر بخش(ها)ی جنسیت وی ایستا هستند؛ مثلا فردی که بخشی از جنسیت وی «زن» است و بخش دیگری از جنسیت وی که در نوسان نیز است، «مرد» است و «جندرکوئیر«. به عبارت دیگر، دمی‌فلوید فردی است که بخشی از جنسیت وی ایستا است و بخش دیگری از جنسیت وی بین جنسیت‌های مختلف جابه‌جا می‌شود. فرد دمی‌فلوید می‌تواند هر جنسیت ایستا و هر جنسیت سیالی داشته باشد. جنسیت سیال وی ممکن است دائما در حال تغییر باشد، اما جنسیت ایستای وی همیشه ثابت است.

💠دمی‌فلاکس Demiflux (نیمه‌جاری)

Demiflux
پرچم افراد دمی‌فلاکس

دمی‌فلاکس هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که بخشی از جنسیت وی ایستا است و شدت بخش(ها)ی جنسیت دیگر وی در نوسان است. مثلا بخش ایستای جنسیت فرد دمی‌فلاکس می‌تواند زن باشد، و بخش دیگر جنسیت وی مرد؛ جنسیت مرد وی در نوسان است و بین شدت کامل (کاملا مرد بودن)، شدت نسبی (دمی‌بوی بودن)، و شدت صفر (ای‌جندر بودن) جابه‌جا می‌گردد؛ درحالی‌که شدت جنسیت زن وی همواره پایدار است.

دمی‌فلاکس از این جهت که جنسیت فرد تقریبا به دو نیمه یا دو بخش تقسیم می‌گردد، به دمی‌جندر شباهت دارد. تفاوت دمی‌فلاکس و دمی‌جندر در این است که شدت یکی از جنسیت‌های فرد دمی‌فلاکس در نوسان است.

بعضی از افراد دمی‌فلاکس احساس می‌کنند که شدت هویت دمی‌جندر آنها در نوسان است. مثلا یک زن دمی‌فلاکس (مانند فردی دمی‌گرل) ممکن است در بیشتر اوقات خود را دمی‌گرل بداند، اما شدت دمی‌گرل بودن وی بین ای‌جندر (بی‌جنسیت بودن) و کاملا دمی‌گرل (نیمه‌دختر بودن) و یا چیزی بین این دو در نوسان باشد. دمی‌فلاکس تعاریف بسیاری دارد و این به خود هر فرد بستگی دارد که چه تعریفی از دمی‌فلاکس بودن خود داشته باشد.

هویت جنسیتی دمی‌فلاکس نوعی سیالیت جنسیتی را دربردارد و زیر چتر جندرفلاکس نیز قرار می‌گیرد. دمی‌فلاکس با دمی‌فلوید از این جهت متفاوت است که وقتی پسوند «- فلاکس» می‌آید به این معناست که یکی از جنسیت‌های فرد خنثی است. مثلا فردی که بخشی از جنسیت وی «جندرکوئیر» است و بخش دیگری از جنسیت وی که در نوسان نیز است، «ای‌جندر (بی‌جنسیت)» است و «زن». به عبارت دیگر، دمی‌فلاکس فردی است که بخشی از جنسیت وی ایستا، و بخش دیگری از جنسیت وی از لحاظ شدت در نوسان است؛ مثلا فردی که بخشی از جنسیت وی «جندرکوئیر» است و بخش دیگری از جنسیت وی «زن»، که شدت آن در نوسان است.

💠دمی‌بای‌جندر Demi-bigender (نیمه‌دوجنسیتی)

Demi-bigender
پرچم افراد دمی‌بای‌جندر

دمی‌بای‌جندر جنسیتی است که زیر چتر بای‌جندر (دوجنسیتی) قرار دارد و به فردی گفته می‌شود که خود را همزمان و به طور نسبی با دو جنسیت باینری هویت‌یابی می‌کند. افراد بای‌جندر ممکن است بین دمی‌بوی بودن و دمی‌گرل بودن نیز جابه‌جا شوند (بیشتر شبیه به تجربه‌ای که افراد جندرفلوید دارند). هویت جنسیتی دیگری نیز به نام دمی‌ترای‌جندر (نیمه‌سه‌جنسیتی) وجود دارد که تعریف آن مانند دمی‌بای‌جندر است، با این تفاوت که یک جنسیت غیرباینری دیگر به مجموعه هویت‌های جنسیتی فرد افزوده می‌گردد.

💠دمی‌آندروجین Demiandrogyne

Demiandrogyne
پرچم افراد دمی‌آندروجین

دمی‌آندروجین (یا فرد دمی‌آندروجین‌گونه) هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که خود را نسبتا آندروجین می‌داند. دمی‌آندروجین‌ها ممکن است خود را دمی‌جندر، غیرباینری، ترنسجندر، و … نیز بدانند.

💠دمی‌مَسک‌آندروجین‌فلاکس Demimascandrogyneflux

دمی‌مسک‌آندروجین‌فلاکس هویتی جنسیتی است و به فردی گفته می‌شود که خود را (تقریبا) همیشه مرد می‌داند، اما بعضی از روزها خود را بیشتر مرد می‌داند و بعضی از روزها کمتر مرد. دمی‌مسک‌آندروجین‌فلاکس شبیه به دمی‌گای است، با این تفاوت که دمی‌گای خود را نسبتا مردانه می‌داند.

به عبارت دیگر، افراد دمی‌مسک‌آندروجین‌فلاکس تقریبا همیشه خود را مرد می‌دانند، اما بعضی از روزها خود را بیشتر مرد می‌دانند و بعضی از روزها کمتر مرد؛ و تفاوت دمی‌مسک‌آندروجین‌فلاکس با دمی‌گای در این است که افراد دمی‌گای همیشه خود را مرد نمی‌دانند، درحالی‌که افراد دمی‌مسک‌آندروجین‌فلاکس تقریبا همیشه خود را مرد می‌دانند و فقط شدت مردانگی آنها روز به روز تغییر می‌کند.

🔻مراجع:

https://nonbinary.wiki/wiki/Demigender
https://gender.wikia.org/wiki/Demigender
https://gender.wikia.org/wiki/Demifluid
https://gender.wikia.org/wiki/Demiflux
https://gender.wikia.org/wiki/Demi-bigender
https://gender.wikia.org/wiki/Demiandrogyne
https://gender.wikia.org/wiki/Demimascandrogyneflux

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved