1

تعریف کوادجندر Quadgender (چهارجنسیتی)، کوینت‌جندر Quintgender (پنج‌جنسیتی)، و پلی‌جندر Polygender (چندجنسیتی)

مترجم: سعید.ش

🔳کوادجندر Quadgender (چهارجنسیتی)

کوادجندر هویتی جنسیتی است که می‌توان آن را لفظا «چهارجنسیتی» یا «جنسیت چهارقلو» معنا کرد. افراد کواد‌جندر دقیقا چهار هویت جنسیتی را تجربه می‌کنند، چه بصورت همزمان و چه بصورت حرکت بین چهار جنسیت. این چهار هویت جنسیتی می‌تواند مرد، زن، و/یا هویت‌های غیرباینری باشد.

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون سایر هویت‌هایی که چندین جنسیت را دربرمی‌گیرند، تعریف مولتی‌جندر را مطالعه نمایید.

💠تعریف مولتی‌جندر Multigender (جنسیت چندگانه)
https://helptranscenter.org/2019/02/10/629/

افراد کوادجندر ممکن است خود را مولتی‌جندر، غیرباینری و/یا ترنسجندر نیز بدانند. اگر فرد کوادجندری احساس کند که هویت او به‌مرور زمان تغییر می‌کند یا این که به شرایط پیرامون بستگی دارد، ممکن است خود را جندرفلوید (جنسیت سیال) نیز بداند. جندرفلوید به افرادی گفته می‌شود که هویت جنسیتی آنها به‌مرور زمان تغییر می‌کند.

افراد کوادجندر می‌توانند هر نوع ابراز جنسیتی (پوشش و رفتار) داشته باشند، با این حال بیشتر این افراد ترجیح می‌دهند ظاهری آندروجین‌گونه داشته باشند و/یا بسته به هویت فعلی خود، ظاهر خود را زنانه‌تر یا مردانه‌تر کنند.

افراد کوادجندر ممکن است همواره یا گاهی اوقات از ملال جنسیتی رنج ببرند یا اصلا ملال جنسیتی را تجربه نکنند.

1

🔳کوینت‌جندر Quintgender (پنج‌جنسیتی)

کوینت‌جندر هویتی جنسیتی است که می‌توان آن را لفظا «پنج‌جنسیتی» یا «جنسیت پنج‌قلو» معنا کرد. افراد کوینت‌جندر دقیقا پنج هویت جنسیتی را تجربه می‌کنند، چه بصورت همزمان و چه بصورت حرکت بین پنج جنسیت. این پنج هویت جنسیتی می‌تواند مرد، زن، و/یا هویت‌های غیرباینری باشد.

افراد کوینت‌جندر ممکن است خود را مولتی‌جندر، غیرباینری و/یا ترنسجندر نیز بدانند. اگر فرد کوینت‌جندری احساس کند که هویت او به‌مرور زمان تغییر می‌کند یا این که به شرایط پیرامون بستگی دارد، ممکن است خود را جندرفلوید (جنسیت سیال) نیز بداند. جندرفلوید به افرادی گفته می‌شود که هویت جنسیتی آنها به‌مرور زمان تغییر می‌کند.

افراد کوینت‌جندر می‌توانند هر نوع ابراز جنسیتی (پوشش و رفتار) داشته باشند، با این حال بیشتر این افراد ترجیح می‌دهند ظاهری آندروجین‌گونه داشته باشند و/یا بسته به هویت فعلی خود، ظاهر خود را زنانه‌تر یا مردانه‌تر کنند.

افراد کوینت‌جندر ممکن است همواره یا گاهی اوقات از ملال جنسیتی رنج ببرند یا اصلا ملال جنسیتی را تجربه نکنند.

1

🔳پلی‌جندر Polygender (چندجنسیتی)

پلی‌جندر هویتی جنسیتی است که می‌توان آن را لفظا «بسیار‌جنسیتی» معنا کرد. افراد پلی‌جندر چندین جنسیتی را تجربه می‌کنند، چه بصورت همزمان و چه بصورت حرکت بین این جنسیت ها. این هویت‌های جنسیتی می‌تواند مرد، زن، و/یا هویت‌های غیرباینری باشد.

افراد پلی‌جندر ممکن است خود را مولتی‌جندر، غیرباینری و/یا ترنسجندر نیز بدانند. اگر فرد پلی‌جندر احساس کند که هویت او به‌مرور زمان تغییر می‌کند یا این که به شرایط پیرامون بستگی دارد، ممکن است خود را جندرفلوید (جنسیت سیال) نیز بداند. جندرفلوید به افرادی گفته می‌شود که هویت جنسیتی آنها به‌مرور زمان تغییر می‌کند.

افراد پلی‌جندر می‌توانند هر نوع ابراز جنسیتی (پوشش و رفتار) داشته باشند، با این حال بیشتر این افراد ترجیح می‌دهند ظاهری آندروجین‌گونه داشته باشند و/یا بسته به هویت فعلی خود، ظاهر خود را زنانه‌تر یا مردانه‌تر کنند.

افراد پلی‌جندر ممکن است همواره یا گاهی اوقات از ملال جنسیتی رنج ببرند یا اصلا ملال جنسیتی را تجربه نکنند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://gender.wikia.org/wiki/Quadgender
https://gender.wikia.org/wiki/Quintgender
https://gender.wikia.org/wiki/Polygender

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved