1

تعریف ترنس‌مردانه/مرد ترنس و ترنس‌زنانه/زن ترنس

مترجم: سعید.ش

🔳ترنس‌مردانه Transmasculine

ترنس‌مردانه (یا بصورت مخفف، ترنس‌مَسک Transmasc) عبارتی چتر است که به افرادی که با جسم زنانه متولده شده اند، جنسیت مردانه داشته و/یا خود را به شیوه‌ای مردانه ابراز می‌کنند اطلاق می‌گردد. به عبارت دیگر، افراد ترنس‌مردانه، افراد ترنسجندری هستند که با جسم زنانه متولد گردیده، اما شدت مردانگی هویت آنها بیش از شدت زنانگی هویت آنهاست. افراد ترنس‌مردانه با جنبه‌های مردانگی ارتباط بیشتری در خود احساس می‌کنند، اما همواره خود را مرد نمی‌دانند. افراد ترنس‌مردانه معمولا در تلاش اند تا جنسیت خود را با ظاهر کلیشه‌ای مردانه بروز داده تا با هویت مردانه غالب خود در جامعه شناخته شوند.

🔻از جمله جنسیت‌هایی که زیر چتر ترنس‌مردانه قرار می‌گیرند، عبارت اند از:

▪️مردان ترنس

▫️افراد دمی‌بوی/دمی‌گای Demiboy/Demiguy (نیمه‌پسر)

▪️افراد مولتی‌جندری که هویت جنسیتی غالب آنها جنسیتی مردانه است

▫️افراد جندرفلوید (جنسیت سیال) که غالب اوقات مردانه اند

▪️هر فرد با جنسیت غیرباینری دیگری که خود را غالبا مردانه می‌انگارد

ترنس‌مردانه به‌خودی خود نیز هویتی جنسیتی محسوب می‌شود. با وجود این که افراد ترنس‌مردانه هویت‌های جنسیتی مردانه‌ای دارند، امکان دارد ترجیح دهند که ابراز جنسیتی یا نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای مردانه نداشته باشند و مایل به داشتن پوشش و ظاهر مردانه‌تری نباشند. ترنس‌زنانه، معادل زنانه واژه ترنس‌مردانه است.

2

🔳ترنس‌زنانه Transfeminine

ترنس‌زنانه عبارتی چتر است که به افرادی که با جسم مردانه متولد شده اند اما هویت خود را بیشتر متمایل به قطب زنانه طیف جنسیت احساس می‌کنند اطلاق می‌گردد. به عبارت دیگر، افراد ترنس‌زنانه، افراد ترنسجندری هستند که با جسم مردانه متولد گردیده و شدت زنانگی هویت آنها بیش از شدت مردانگی هویت آنهاست. افراد ترنس‌زنانه ممکن است بسیاری از جنبه‌های زنانگی را در خود داشته باشد، اما خود را «زن» ندانند.

🔻از جمله جنسیت‌هایی که زیر چتر ترنس‌زنانه قرار می‌گیرند، عبارت اند از:

▪️زنان ترنس

▫️افراد دمی‌گرل Demi girl (نیمه‌دختر)

▪️افراد مولتی‌جندری که بیشتر خود را زن می‌دانند تا دیگر جنسیت‌ها

▫️افراد جندرفلوید (جنسیت‌سیال) و دمی‌فلوید (نیمه‌سیال) که بیشتر خود را زنانه می‌دانند تا دیگر جنسیت‌ها

▪️هر فرد غیرباینری دیگری که خود را غالبا زنانه می‌انگارد

ترنس‌زنانه به‌خودی خود نیز هویتی جنسیتی محسوب می‌شود. با وجود این که افراد ترنس‌زنانه هویت‌های جنسیتی زنانه‌ای دارند، امکان دارد ترجیح دهند که ابراز جنسیتی یا نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای زنانه را نداشته باشند. ترنس‌مردانه، معادل مردانه واژه ترنس‌زنانه است.

🔳مرد ترنس Trans man

مرد ترنس (یا ترنس زن به مرد FTM) به فردی گفته می‌شود که هم مرد است و هم ترنسجندر/ترنسکشوال. مردان ترنس با جسم زنانه متولد شده اند، اما هویت جنسیتی آنها مرد است. گاهی لفظ ترنس‌مردانه نیز به مردان ترنس اطلاق می‌گردد.

واژه «مرد ترنس» مخفف هر دو واژه مرد ترنسکشوال و مرد ترنسجندر است. مردان ترنس ممکن است خود را ترنسکشوال، ترنسجندر، هیچکدام، یا هر دو بدانند. به‌طورکلی مرد ترنسجندر عبارتی چتر و در بر گیرنده تمامی افرادی است که با جسم زنانه متولد شده اند (AFAB) اما هویت خود را مرد می‌دانند. مثلا بعضی از افراد آندروجین، بای‌جندر (دوجنسیتی)، و جندرکوئیر نیز ممکن است هویت خود را ترنسجندر بدانند. با توجه به این که ترنسجندر عبارتی چتر است، به جزئیات هویت جنسیتی فرد اشاره ای نمی‌کند و صورتی کلی و ابهام‌آمیزی از هویت جنسیتی فرد را بیان می‌کند. واژه ترنسکشوال برخلاف ترنسجندر عبارتی چتر نیست، و بسیاری از اشخاص ترنسجندر نیز خود را ترنسکشوال نمی‌دانند. مردان ترنسکشوال به افرادی گفته می‌شود که با جسم زنانه متولد شده اند و احساس می‌کنند اندام‌های جنسی‌شان بازتاب‌کننده جنسیت ایشان نیست و ترجیح می‌دهند قسمت‌هایی از بدن خویش را تغییر دهند.

بسیاری از مردان ترنس مایل به انجام عمل جراحی، هورمون‌درمانی یا هر دو مورد هستند تا ظاهر خود را به‌گونه‌ای تغییر دهند که با هویت جنسیتی ایشان همسو شده و بدین ترتیب از ملال جنسیتی ایشان کاسته شود.

هر چند که در متون مختلف، مردان ترنس غالبا هتروسکشوال (دگرجنسگرا) معرفی می‌شوند (به این معنا که نسبت به زنان گرایش جنسی دارند)، اما حقیقت این است که مردان ترنس نیز درست مانند مردان سیسجندر (غیرترنس) می‌توانند هر نوع گرایش جنسی یا هویت جنسی نظیر هوموسکشوال (هم‌جنس‌گرا)، گی (مرد هم‌جنس‌گرا)، بای‌سکشوال (دوجنس‌گرا)، پن‌سکشوال (همه‌جنس‌گرا)، پلی‌سکشوال (چندجنس‌گرا)، یا ای‌سکشوال (بی‌جنس‌گرا) را داشته باشند. بعضی از مردان ترنس نیز واژگان مرسوم گرایش‌های جنسی را برای خود ناکافی یا نامنطبق می‌انگارند.

بعضی از مردان ترنس با زنان هتروسکشوال (دگرجنس‌گرا) رابطه عاشقانه برقرار نموده، در حالی که بعضی دیگر از مردان ترنس با زنان کوئیر وارد روابط عاشقانه می‌شوند؛ دلیل این تصمیم می‌تواند این باشد که زنان کوئیر در انتخاب شریک عاطفی خود کمتر روی جنسیت و آناتومی جنس فرد مقابل تمرکز می‌کنند.

بعضی از مردان ترنس نیز پیشینه حضور در جوامع لزبین (زنان هم‌جنس‌گرا) را داشته یا بدلیل پذیرش گسترده تنوعات جنسیتی در جوامع لزبین، با این جوامع همبستگی بیشتری احساس می‌کنند. بعضی از مردان ترنس نیز پیش از این که به ترنسجندر بودن خود پی ببرند، خود را لزبین (غالبا «لزبین بوچ») می‌انگاشته‌اند.

حضور مردان ترنس در جوامع مردان گی (مردان هم‌جنس‌گرا) و همبستگی با این جوامع با موفقیت کمتری همراه است، چرا که این جوامع بیشتر سیسجندر محور و بدن‌محور (به ویژه آلت تناسلی مردانه محور) هستند؛ در نتیجه مردان ترنس هم‌جنس‌گرا بیشتر مایل اند با مردان ترنس هم‌جنس‌گرای دیگر وارد رابطه شوند تا با مردان سیسجندر هم‌جنس‌گرا. با این حال گاهی زنان بیشتر از مردان جویای انگیزه و تصمیمات مردان ترنس در جهت تغییر و اصلاح بدن خود می‌شوند.

🔳زن ترنس Trans woman

زن ترنس (یا ترنس مرد به زن MTF) به فردی گفته می‌شود که هم زن است و هم ترنسجندر/ترنسکشوال. زنان ترنس با جسم مردانه متولد شده اند، اما هویت جنسیتی آنها زن است. گاهی لفظ ترنس‌زنانه نیز به زنان ترنس اطلاق می‌گردد.

در گذشته گاهی لفظ MTF (به معنای مرد به زن) نیز برای زنان ترنس به‌کار برده می‌شد، اما اکنون این لفظ دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چرا که دلالت بر این دارد که زنان ترنس در اصل مرد بوده اند. زن ترنس، زنی است که با جسم مردانه متولد شده است.

واژه زن ترنسجندر معادل با واژه زن ترنسکشوال نیست، با این حال این دو واژه در بیشتر مواقع به‌جای هم به‌کار برده می‌شوند. ترنسجندر عبارتی چتر است که افرادی با تنوع جنسیتی مختلف (از جمله افراد ترنسکشوال) را در بر می‌گیرد.

هم زنان ترنسکشوال و هم زنان ترنسجندر ممکن است ملال جنسیتی یا آشفتگی ناشی از تضاد بین هویت جنسیتی و جنسی که با آن متولد شده اند (و نقش جنسیتی مرتبط با جنس بدو تولد، یا صفات اولیه و ثانویه جنسی) را تجربه کنند. زنان ترنسجندر و زنان ترنسکشوال ممکن است اقدام به ترنزیشن کنند. اصلی‌ترین اقدام پزشکی که زنان ترنس در جهت تطبیق جنسیت خود انجام می‌دهند، هورمون‌درمانی جایگزین با استفاده از استروژن است که به موجب آن صفات ثانویه جنسی زنانه (نظیر رشد پستان‌ها، توزیع مجدد چربی بدن، کاهش نسبت اندازه دور کمر به دور لگن و …) پدیدار می‌شود. هورمون درمانی همراه با جراحی تغییرجنس برای زنان ترنس آسودگی خاطر را به‌همراه داشته و در اکثر موارد ملال جنسیتی فرد را کاملا برطرف می‌کند.

بعضی از زنان ترنسی که احساس می‌کنند روند ترنزیشن خود را به پایان رسانده اند، ترجیح می‌دهند زن خطاب شوند نه زن ترنس، و بر این باور اند که لفظ زن ترنس یا ترنسکشوال مرد به زن فقط به افرادی گفته می‌شود که روند ترنزیشن خود را به پایان نرسانده اند. بسیاری از زنان ترنس نیز مایل نیستند که در جامعه به عنوان «زن ترنس» دیده شوند. اما افرادی هم هستند که ترجیح می‌دهند زن ترنس خطاب شوند، و بسیاری از این افراد لازم می‌دانند تا بین دو واژه «Trans» و «woman» در واژه «Transwoman» فاصله بیفتد و این واژه بصورت «Trans woman» نوشته شود؛ بدین ترتیب واژه «ترنس» به‌تنهایی صفتی می‌شود در توصیف نوع خاصی از زنان، نه این که سرهم‌رفته اسمی باشد که مفهوم «جنسیت سوم» را تداعی کند.

زنان ترنس می‌توانند هتروسکشوال (دگرجنس‌گرا)، بای‌سکشوال (دوجنس‌گرا)، هوموسکشوال (همجنس‌گرا)، ای‌سکشوال (بی‌جنس‌گرا) بوده یا گرایش جنسی دیگری (نظیر کوئیر) داشته باشند.

🔻جهت مطالعه بیشتر:

💠تعریف ترنسکشوال Transsexual
https://helptranscenter.org/2019/02/06/615/

🔻مراجع:

http://gender.wikia.com/wiki/Transmasculine
https://nonbinary.wiki/wiki/Transmasculine
http://gender.wikia.com/wiki/Transfeminine
https://en.wikipedia.org/wiki/Transfeminine
http://gender.wikia.com/wiki/Trans_Man
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trans_man
http://gender.wikia.com/wiki/Trans_Woman
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trans_woman

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved