1

آناتومی تکنیک‌های مختلف جراحی فالوپلاستی جهت ساخت آلت تناسلی مردانه در مردان ترنس (FTM)

مترجم: سعید.ش

🔴آناتومی فالوپلاستی فلپ پدیکل ران پا

alt1

▪️تصویر اول – (a) فاسیای عمقی و ضخیمی به نام فاسیای لاتا، عضلات ران پا را در بر گرفته است. (b) آناتومی نوروواسکولار (عروق و اعصاب) بخش قدامی ران پا. سرخرگ های سوراخ کننده جلدی از شاخه نزولی سرخرگ سیرکومفلکس خارجی فمورال سرچشمه می گیرند؛ [سرخرگ‌های سوراخ کننده] وظیفه خونرسانی به فلپ را برعهده خواهند داشت.

alt2

▫️تصویر دوم – این تصویر مربوط به قبل از جراحی فالوپلاستی فلپ پدیکل قدامی خارجی ران پا می باشد. در این تصور جزیره پوستی مستطیلی شکلی به نمایش در آمده که بخش دیستال عروق سوراخ کننده – که به وسیله داپلر موقعیت یابی شده اند – را در خود جای داده است.خط کشی فلپ به سمت خارجی ران پا امتداد می یابد تا فاسیای لاتا را نیز در برگیرد و بدین ترتیب پوشش کافی برای پنایل ایمپلنت فراهم گردد.

alt3

▪️تصویر سوم – مرحله دوم، مرحله برداشت فلپ است. پس از شناسایی منشأ شاخه نزولی سرخرگ و عصب جلدی فمورال خارجی، جراح قادر است تا عروق سوراخ کننده حیاتی را برای [خونرسانی به] فلپ موقعیت یابی و حفظ نماید.

alt4

▫️تصویر چهارم – فلپ جداسازی می گردد و با عبور از زیر عضله رکتوس فموریس، به ناحیه شرمگاهی انتقال داده می شود. پس از این که فلپ در موقعیت آناتومیک صحیح قرار گرفت، کاشت پنایل ایمپلنت صورت گرفته و پنایل ایمپلنت با فاسیا لاتا پوشانیده می شود. (توجه: کاشت پنایل ایمپلنت «هرگز» در مرحله اول جراحی انجام نمی پذیرد!)

🔴آناتومی فالوپلاستی ساعد دست (متد سانگ Song)

فالوپلاستی ساعد دست متد سانگ در مطالعه ای که در سال 2011 انتشار یافت معرفی گردید. طی این عمل جراحی، پیش آبراه از پیش ساخته می شود؛ همچنین یک گرافت شکمی جهت ساخت پیش آبراه، و بخشی از استخوان رادیوس جهت ایجاد سختی در آلت تناسلی مردانه برداشته می شود. متد سانگ در سنگاپور معرفی گردید و مشخص نیست که این تکنیک هنوز انجام می شود یا خیر.

rff1

▪️تصویر اول – اجزاء آناتومیکال اصلی ناحیه اهدا کننده (فلپی که از ساعد دست غیرغالب برداشت می شود) عبارت اند از: عصب های جلدی بازویی خارجی و میانی، سرخرگ شعاعی و عروق همجوار، و ورید سفالیک.

rff2

▫️تصویر دوم – جهت ساخت پیش آبراه جدید، گرافت پوستی از دیواره زیر شکم برداشته شده و به دور یک سوند ادراری پیچانده می شود.

rff3

▪️تصویر سوم – پیش آبراه جدید به مدت سه ماه پیش از جراحی فالوپلاستی درون ساعد دست اهدا کننده قرار داده می شود تا رشد و شکل گیری عروق خونی آن بهتر صورت پذیرد.

rff4

▫️تصویر چهارم – فلپ استئوکوتانئوس (استخوانی جلدی) همراه با پیش آبراه از پیش آماده شده، از ساعد دست برداشته می شود و به آلت تناسلی مردانه جدید تبدیل می گردد.

rff5

▪️تصویر پنجم – آناستوموز (اتصال) عروق ناحیه کننده به عروق ناحیه پذیرنده – با ایجاد حلقه سرخرگی – سیاهرگی با استفاده از ورید سافنوس بزرگ یا بدون ایجاد حلقه – صورت می پذیرد. عصب جلدی بازویی خارجی به عصب پودندال متصل می گردد.

rff6

▫️تصویر ششم – استخوان شعاعی به استخوان عانه متصل می گردد.

🔴آناتومی فالوپلاستی عضله کمر

mld1

▪️تصویر اول – عضله پشتی بزرگ (لتیسموس دورسی)، عضله ای پهن، بزرگ، و مثلثی شکل است. این عضله، یکی از عضلات سطحی ناحیه پشت (کمر) به شمار می رود، سرخرگ ساب اسکاپولار به این عضله خونرسانی می کند و خروج خون از این عضله به واسطه ورید ساب اسکاپولار صورت می پذیرد. عصب این عضله از عصب توراکودورسال نشأت می گیرد.

mld2

▫️تصویر دوم – در فالوپلاستی عضله کمر، سه برش مجزا روی بدن ایجاد می گردد: برشی Y شکل در مونس پوبیس بمنظور اتصال آلت تناسلی مردانه جدید به این ناحیه ایجاد می گردد (A). برش دیگری در ناحیه اینگوینال ایجاد می گردد تا سرخرگ فمورال و ورید سافنوس رویت گردد (B). در نهایت، برش دیگری جهت برداشت فلپ ایجاد می گردد (C).

mld3

▪️تصویر سوم – بین برش Y شکل و برش اینگوینال، تونلی ایجاد می گردد. برش Y شکل امکان رویت عصب ایلیواینگوینال را فراهم می سازد (A)، و برش اینگوینال دسترسی به سرخرگ فمورال و ورید سافنوس را امکان پذیر می کند (B).

mld4

▫️تصویر چهارم – پدیکل نوروواسکولار فلپ (عروق و اعصاب متصل به فلپ) هنگام برداشت آن به وضوح رویت می گردد.

mld5

▪️تصویر پنجم – بافت پوششی نواری یک سانتی متری از فلپ جداسازی، و لبه کلاهک آلت تناسلی مردانه با آن ساخته می شود. اتصال پدیکل نوروواسکولار این فلپ (عروق و اعصاب متصل به فلپ) حفظ گردیده و فلپ مانند لبه های خلفی و قدامی کلاهک آلت تناسلی مردانه لوله می گردد.

mld6

▫️تصویر ششم – خونرسانی فلپ با آناستوموز (اتصال) سرخرگ ساب اسکاپولار به سرخرگ فمورال تامین می گردد. خروج جریان خون از فلپ نیز با آناستوموز ورید ساب اسکاپولار به ورید سافنوس صورت می پذیرد. در نهایت، عصب توراکودورسال به عصب ایلیواینگوینال پیوند زده می شود.

mld7

▪️تصویر هفتم – اسکار (جای برش) بر جای مانده پس از فالوپلاستی عضله کمر کمتر از فالوپلاستی ساعد دست در معرض دید قرار دارد.

🔴آناتومی فالوپلاستی شکم (تکنیک پرایر Pryor)

pubic1

▪️تصویر اول – سرخرگ پودندال خارجی سطحی از میانه سرخرگ فمورال نشأت می گیرد و وظیفه خونرسانی به ناحیه زیر شکم و لب های بزرگ آلت تناسلی زنانه را برعهده دارد. عصب ایلیواینگوینال به ناحیه مونس پوبیس و لب های بزرگ آلت تناسلی زنانه حس می بخشد.

pubic2

▫️تصویر دوم – عصب خلفی کلیتوریس به کلیتوریس حس می بخشد.

pubic3

▪️تصویر سوم – فلپی با محیط (دور تا دور) یازده سانتی متر و طول دوازده سانتی متر از پایه کلیتوریس روی دیواره پایینی شکم خط کشی می گردد.

pubic4

▫️تصویر چهارم – فلپ با تمام ضخامتی که دارد جا به جا می گردد؛ در عین حال، عروق پودندال خارجی سطحی در پایه این فلپ پدیکل (متصل به بدن) گنچانده می شود.

pubic5

 

▪️تصویر پنجم – فلپ برداشت می شود، و جهت ساخت آلت تناسلی مردانه جدید لوله می گردد.

pubic6

▫️تصویر ششم – پیش از بخیه کردن لبه های فلپ، چربی اضافی تخلیه می گردد تا از ایجاد فشار بیش از حد درون آلت تناسلی مردانه جدید جلوگیری بعمل آید. لبه دیستال فلپ به صورت پایانه ای مخروطی شکل فرم دهی می گردد.

pubic7

▪️تصویر هفتم – برشی که در شکم ایجاد شده بود بسته می شود. گلنزپلاستی (ساخت کلاهک آلت تناسلی مردانه) را می توان در این مرحله انجام داد.

pubic8

▫️تصویر هشتم – یکپارچگی رنگ پوست و بافت ناحیه زیر شکم و آلت تناسلی مردانه جدید سبب می شود تا اسکار (جای برش جراحی) به کمترین میزان ممکن آشکار گردد و آلت تناسلی مردانه جدید ظاهری طبیعی داشته باشد.

🔴آناتومی فالوپلاستی فیبیولا فلپ

fibila1

▪️تصویر اول – آناتومی برش مقطعی ساق پای راست. در اینجا اجزاء مهم نوروواسکولار (عروق و اعصاب) قسمت خارجی ساق پا و ارتباط آنها با سپتوم خلفی میان عضلانی (بافت همبند) و استخوان فیبیولا هایلایت شده است.

fibula2

▫️تصویر دوم – از پیش آماده سازی. فلپ پوستی بدون مویی به دور یک کاتتر پیچانده می شود و طی عمل جراحی در تونلی زیر جلد قسمت خارجی ساق پا کاشته می شود.

fibula3

▪️تصویر سوم – علامت گذاری پوست. پس از گذشت شش ماه از مرحله قبل، در ابتدا فلپ علامت گذاری می شود تا طی روند جراحی فالوپلاستی برداشته شود.

fibula4

▫️تصویر چهارم – برداشت و لوله کردن فلپ. فلپ استئوسپتوکوتانئوس (متشکل از استخوان، بافت همبند و چربی) به همراه اجزاء نوروواسکولار (عروق و اعصاب) مربوط به آن و بخش ایزوله شده استخوان فیبیولا برداشت می شود.

fibula5

▪️تصویر پنجم – انتقال فلپ. فلپ لوله گردیده، به ناحیه شرمگاهی انتقال داده می شود، و آناستوموز های لازم (اتصال سرخرگ، سیاهرگ، و عصب فلپ به ترتیب به سرخرگ، سیاهرگ، و عصب ناحیه پذیرنده) انجام می پذیرد. عصب سورال سطحی خارجی به عصب خلفی کلیتوریس پیوند زده می شود. طی عمل جراحی میکروسکوپی، آناستوموز (اتصال) ورید های فیبیولار و سرخرگ فیبیولار به ترتیب به شاخه های ورید سافنوس و سرخرگ فمورال صورت می پذیرد.

🔻مراجع:
https://bit.ly/2V66O11
https://bit.ly/2Sdzwed
https://bit.ly/2rRctuq
https://bit.ly/2RaAeM1
https://bit.ly/2V1Q2Qp

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2018 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved