1

توضیحاتی ویژه نوجوانانی که پدر و یا مادر آنها به عنوان ترنسجندر آشکارسازی نموده است

مترجم: سعید.ش

آنچه که در ادامه نوشته شده است ، توضیحاتی ویژه نوجوانانی است که پدر/مادر ایشان به عنوان ترنسجندر آشکارسازی نموده است و تصمیم به ترنزیشن از مرد به زن/زن به مرد دارد. این توضیحات به نوجوانان کمک می کند تا از روند ترنزیشن پدر/مادر ترنسجندر خویش درک کافی داشته باشند.

💠توضیحاتی ویژه نوجوانانی که پدر آنها به عنوان ترنسجندر آشکارسازی نموده است

همه ما تفاوت دختر و پسر را می دانیم. می دانیم که ظاهر ، رفتار ، و احساسات دختران و پسران با یکدیگر متفاوت است. ظاهر بیرونی بدن ما انسان ها (ناحیه تناسلی) شاخصی است که جنس ما را تعیین می کند ، با این حال درون بدن ما نیز در تعیین جنس ما نقش دارد. مثلا ارگان های تولید مثل داخلی بدن مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است. اما از همه چیز مهم تر این است که علم نشان داده که نواحی کوچکی از مغز مردان و زنان نیز با یکدیگر متفاوت است. فرآیند پیدایش تفاوت های میان «جنس مرد» و «جنس زن» را تمایز جنسی می گویند.

علم همچنین نشان داده است که تفاوت های مغزی پیش از آن که متولد شویم برنامه ریزی شده اند ، و باور بر این است که بدلیل همین تفاوت ها ست که احساس می کنیم دختر یا پسر ، مرد یا زن هستیم. به این احساس «هویت جنسیتی» یا «هسته مرکزی هویت جنسیتی» می گویند.

ما انتظار داریم هویت جنسیتی انسان ها با ظاهر بیرونی بدنشان هماهنگ باشد ، به این صورت که فردی که ظاهرش (جسمش) «مردانه» است از لحاظ هویت جنسیتی نیز پسر باشد و در آینده مرد شود ، و همینطور برای دختران و زنان. معمولا نیز اینگونه است.

1

همه ما به نوبه خود انسان هایی خاص و ویژه هستیم ، اما انسان هایی مانند پدرت بسیار خاص و ویژه هستند. به عبارتی بنظر می رسد که بخش کوچکی از مغز پدرت در مسیری مخالف با جنس و اندام های جنسی بدن او به رشد و تکامل خود ادامه داده است. ناهمخوانی مغز و جسم انسان بسیار ناراحت کننده است. به این احساس ناراحتی «ملال جنسیتی» می گویند.

پدرت یک عمر تلاش کرد تا مطابق با انتظارات خانواده و جامعه زندگی کند ، مثل یک مرد بیاندیشد و رفتار کند ، تا نقشی را که ما به آن «نقش جنسیتی» مردان می گوییم به خوبی ایفا نماید.

او مادرت را دوست دارد و هر دوی آنها بچه (یعنی تو را) می خواستند. اما پدرت از اعماق وجود خویش پی برد که احساسات و اندیشه های او همانند مردان نیست ، و قادر به ادامه زندگی در نقش مردان نیست؛ نقش مرد برای او نقشی دروغین است. با وجود این که ظاهرش (جسمش) مردانه است و سالیان سال تقلا کرده است تا یک مرد باشد ، او در مغزش یک زن است. نقش جنسیتی پدرت با هویت جنسیتی او هماهنگ نیست.

پدرت بیمار نیست ، اما بسیار ناراحت و غمگین است. تنها راهی که درد و رنج های او را تسکین می دهد این است که به عنوان یک زن و خود واقعی خویش زندگی کند. پدرت ممکن است به درمان پزشکی نیز نیاز داشته باشد تا جسم خود را هر چه بیشتر با هویت زنانه اش هماهنگ کند.

پروسه «ترنزیشن» پدرت مدتی به طول می انجامد. پروسه ترنزیشن جدای از درمان پزشکی ، شامل برگزیدن نامی متفاوت ، طرز لباس پوشیدن متفاوت ، و ایفای نقش زنان نیز می شود.

کم کم عادت می کنی پدرت را با نامی جدید صدا کنی و او را خانم (و نه آقا) حطاب کنی. می دانم که برایت آسان نیست ، اما خیلی مهم است که بدانی پدرت هر چقدر هم که تغییر بکند ، هیچگاه احساسی که نسبت به تو دارد تغییر نخواهد کرد.

پدرت از بیرون و از لحاظ ظاهری تغییر می کند ، اما از درون همیشه همان شخصی است که همیشه بوده است ، و مثل همیشه تو را بسیار دوست می دارد؛ و از تو می خواهد که او را درک و حمایت کنی.

1

(اگر ملال جنسیتی به اندازه ای شدید باشد که فرد را به زندگی در نقش جنسیتی مخالف سوق دهد ، به این وضعیت ترنسکشوالیسم می گویند. انسان هایی که چنین احساسی دارند را ترنسکشوال یا ترنس می نامند. فردی که از مرد به زن ترنزیشن می نماید را ترنس زن می گویند.)

💠توضیحاتی ویژه نوجوانانی که مادر آنها به عنوان ترنسجندر آشکارسازی نموده است

همه ما تفاوت دختر و پسر را می دانیم. می دانیم که ظاهر ، رفتار ، و احساسات دختران و پسران با یکدیگر متفاوت است. ظاهر بیرونی بدن ما انسان ها (ناحیه تناسلی) شاخصی است که جنس ما را تعیین می کند ، با این حال درون بدن ما نیز در تعیین جنس ما نقش دارد. مثلا ارگان های تولید مثل داخلی بدن مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است. اما از همه چیز مهم تر این است که علم نشان داده که نواحی کوچکی از مغز مردان و زنان نیز با یکدیگر متفاوت است. فرآیند پیدایش تفاوت های میان «جنس مرد» و «جنس زن» را تمایز جنسی می گویند.

علم همچنین نشان داده است که تفاوت های مغزی پیش از آن که متولد شویم برنامه ریزی شده اند ، و باور بر این است که بدلیل همین تفاوت ها ست که احساس می کنیم دختر یا پسر ، مرد یا زن هستیم. به این احساس «هویت جنسیتی» یا «هسته مرکزی هویت جنسیتی» می گویند.

ما انتظار داریم هویت جنسیتی انسان ها با ظاهر بیرونی بدنشان هماهنگ باشد ، به این صورت که فردی که ظاهرش (جسمش) «زنانه» است از لحاظ هویت جنسیتی نیز دختر باشد و در آینده زن شود ، و همینطور برای پسران و مردان. معمولا نیز اینگونه است.

1

همه ما به نوبه خود انسان هایی خاص و ویژه هستیم ، اما انسان هایی مانند مادرت بسیار خاص و ویژه هستند. به عبارتی بنظر می رسد که بخش کوچکی از مغز مادرت در مسیری مخالف با جنس و اندام های جنسی بدن او به رشد و تکامل خود ادامه داده است. ناهمخوانی مغز و جسم انسان بسیار ناراحت کننده است. به این احساس ناراحتی «ملال جنسیتی» می گویند.

مادرت یک عمر تلاش کرد تا مطابق با انتظارات خانواده و جامعه زندگی کند ، مثل یک زن بیاندیشد و رفتار کند ، تا نقشی را که ما به آن «نقش جنسیتی» زنان می گوییم به خوبی ایفا نماید.

او پدرت را دوست دارد و هر دوی آنها بچه (یعنی تو را) می خواستند. اما مادرت از اعماق وجود خویش پی برد که احساسات و اندیشه های او همانند زنان نیست ، و قادر به ادامه زندگی در نقش زنان نیست؛ نقش زن برای او نقشی دروغین است. با وجود این که ظاهرش (جسمش) زنانه است و سالیان سال تقلا کرده است تا یک زن باشد ، او در مغزش یک مرد است. نقش جنسیتی مادرت با هویت جنسیتی او هماهنگ نیست.

مادرت بیمار نیست ، اما بسیار ناراحت و غمگین است. تنها راهی که درد و رنج های او را تسکین می دهد این است که به عنوان یک مرد و خود واقعی خویش زندگی کند. مادرت ممکن است به درمان پزشکی نیز نیاز داشته باشد تا جسم خود را هر چه بیشتر با هویت مردانه اش هماهنگ کند.

پروسه «ترنزیشن» مادرت مدتی به طول می انجامد. پروسه ترنزیشن جدای از درمان پزشکی ، شامل برگزیدن نامی متفاوت ، طرز لباس پوشیدن متفاوت ، و ایفای نقش مردان نیز می شود.

کم کم عادت می کنی مادرت را با نامی جدید صدا کنی و او را آقا (و نه خانم) حطاب کنی. می دانم که برایت آسان نیست ، اما خیلی مهم است که بدانی مادرت هر چقدر هم که تغییر بکند ، هیچگاه احساسی که نسبت به تو دارد تغییر نخواهد کرد.

مادرت از بیرون و از لحاظ ظاهری تغییر می کند ، اما از درون همیشه همان شخصی است که همیشه بوده است و مثل همیشه تو را بسیار دوست می دارد؛ و از تو می خواهد که او را درک و حمایت کنی.

1

(اگر ملال جنسیتی به اندازه ای شدید باشد که فرد را به زندگی در نقش جنسیتی مخالف سوق دهد ، به این وضعیت ترنسکشوالیسم می گویند. انسان هایی که چنین احساسی دارند را ترنسکشوال یا ترنس می نامند. فردی که از زن به مرد ترنزیشن می نماید را ترنس مرد می گویند.)

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.gires.org.uk

Copyright © 2018 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved