IMG_5240 - Copy
کمیته فقه خانواده شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به بررسی دیدگاه فقهی فقهای عظام در مورد تغییر جنسیت پرداخته و آن را در قالب گزارش علمی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی، کمیته فقهی مرکز طیّ جلسات متعدد و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران شناخته شده در حوزه‌های گوناگون فقهی، حقوقی، پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، پزشکی قانونی و برخی از کسانی که اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت کرده‌اند به بررسی این موضوع پرداخته است.

گزارش کامل این نوشتار در سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش گزارش های علمی قرار دارد.

در زیر فایل پی دی اف این گزارش ضمیمه شده است.👇

تغییرجنسیت.95.02.09

نتیجه گیری
با توجه به آنچه در این نوشتار گذشت به این نتایج می رسیم.

1. تغییر جنسیت به فتوای بعضی از فقها از جمله امام خمینی و مقام معظم رهبری جایز است.

2. عمل جراحی تغییر جنسیت چون مستلزم ارتکاب محرّماتی مانند رؤیت و لمس حرام می باشد به فتوای همه فقها در غیر فرض ضرورت، حرام است.

3. ملاک تعیین جنسیت یا مهم ترین ملاک برای تعیین جنسیت، نوع آلت تناسلی است.

4. به نظر بسیاری از فقها عمل جراحی مرسوم برای تغییر جنسیت، موجب تغییر جنسیت واقعی نیست، زیرا آلت تناسلی و دستگاه تولید مثل بیمار از بین می رود، اما آلت تناسلی واقعی جنس مخالف برای او ایجاد نمی شود.

5. به نظر بسیاری از فقیهانی که تغییر جنسیت را جایز می دانند، عمل جراحی مرسوم برای تغییر جنسیت چون موجب تغییر جنسیت واقعی نمی شود و سبب عقیم شدن بیمار و آسیب به آلت تناسلی او می گردد در غیر فرض ضرورت جایز نیست.

6. برخی از فقها منکر فرض ضرورت برای عمل جراحی مرسوم برای تغییر جنسیت می باشند و برخی دیگر انکار نکرده اند و تشخیص آن را به مکلف واگذار کرده اند.

7. تشخیص و تعیین مصادیق ضرورت بر عهده مکلف است نه مرجع تقلید، البته مشروط بر آن که مکلف درک درستی از مفاهیم ضرورت، اضطرار و حرج داشته باشد. پس با این پیش فرض که مکلف درک درستی از این مفاهیم دارد، می بایست به تشخیص خود عمل کند هر چند مخالف تشخیص مرجع تقلید او باشد.

8. بر فرض وجود ضرورت برای عمل جراحی تغییر جنسیت و انجام آن، به نظر بسیاری از فقها جنسیت بیمار عوض نمی شود و او مکلف است بر اساس احکام جنسیت سابق خود عمل کند.

9. با توجه به غیر واقعی بودن عمل جراحی تغییر جنسیت و درنتیجه عدم تغییر احکام جنسیت بعد از عمل جراحی برای بیمار، مفاسد و پی آمدهای نامطلوب فردی و اجتماعی متعددی بر اینگونه تغییر جنسیت صوری مترتب خواهد بود که تزاحم با ملاک ضرورت دارد. درنتیجه اگر از نظر دینی منافع فردی و اجتماعی تغییر جنسیت صوری بیشتر باشد باید به آن عمل کرد و اگر مفاسد فردی و اجتماعی آن بیشتر باشد، تغییر جنسیت جایز نخواهد بود، هر چند شخص بیمار در اضطرار و حرج باشد.

استفتای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از مراجع معظم تقلید:

احتراماً به استحضار می رساند مجلس شورای اسلامی درصدد تدوین قوانینی مطابق شرع مقدس درباره کسانی است که دارای بیماری اختلال هویت جنسی می باشند. این بیماری برای این افراد و جامعه مشکلات متعددی به وجود آورده است. این افراد که به واقع از نظر جسمی مرد یا – زن هستند و با دوجنسی ها )خنثی( متفاوت می باشند می پندارند که – متعلق به جنس مخالف خود هستند و از اینکه علائم جنس موافق در آنها وجود دارد و دیگران آنها را متعلق به جنس موافقِ جسمشان می دانند بسیار رنج می برند. امروزه این افراد مورد عمل جراحی قرار می گیرند و به ظاهر به جنس مخالف خود تغییر می یابند. مراحل مختلف عمل جراحی که روی این افراد انجام می شود اختصارا به پیوست تقدیم میگردد. بر همین اساس مستدعی است پاسخ پرسش های ذیل را در این خصوص مکتوب فرمائید:

1. ملاک تعیین و تشخیص جنسیت در مرد و زن چیست؟ کدامیك ازعلائم آلت رجولیت و أنوثیت، دستگاه تولید مثل )اسپرم در مردان و رحم و تخمدان در زنان(، علائم ثانوی )ریش در مردان، بزرگی سینه در زنان، نازکی یا کلفتی صدا( یا تمایلات و گرایشات روانی نقش تعیین کننده در جنسیت دارند؟

2. آیا آنچه در پیوست به عنوان توضیح عمل جراحی تغییر جنسیت ذکرشده، تغییر جنسیت واقعی محسوب می شود و بر اساس آن مرد به زن و زن به مرد تغییر جنسیت می یابد و پس از آن احکام جنس مخالف بر او مترتب می شود یا تغییر صوری است و پس از آن احکام جنسیت او تغییری نمی کند؟

3. حکم اولی تغییر جنسیت واقعی برای کسانی که دچار اختلال هویت جنسی هستند چیست؟ آیا این عمل جایز است؟

4. در صورتی که حکم اولی عدم جواز باشد آیا تغییر جنسیت واقعی در فرض وجود عنوان ثانوی )مانند حرج یا اضطرار( در این افراد جایز می شود؟

5. در صورتی که به تشخیص متخصصان پزشکی و روانپزشکی تغییرجنسیتِ صوری لازم باشد، آیا تغییر جنسیت صوری جایز است؟

6. در صورتی که تغییر جنسیت صوری در افراد دارای اختلال هویت جنسی پی آمدهای نامطلوب فردی و اجتماعی داشته باشد )مانند اینکه دیگران با مردی که به ظاهر خود را تبدیل زن کرده است تعاملی مانند یك زن داشته باشند( و این مفاسد با ملاک حرج و اضطرار تزاحم پیدا کند چه باید کرد؟

7. اگر مردی با مجوّز شرعی یا بدون مجوّز شرعی مورد عمل جراحی تغییر جنسیت صوری قرار گیرد، آیا می تواند نام زنانه بر خود بگذارد و لباس زنانه بپوشد و رفتاری مانند زنان داشته باشد و همینطور اگر زنی مورد عمل جراحی تغییر جنسیت صوری قرار گیرد می تواند نام مردانه بر خود بگذارد و لباس مردانه بپوشد و رفتاری مانند مردان داشته باشد؟

 

IMG_5240 - CopyIMG_5241 - CopyIMG_5242 - CopyIMG_5243 - CopyIMG_5248 - CopyIMG_5249 - CopyIMG_5250 - CopyIMG_5251 - CopyIMG_5256 - CopyIMG_5257 - CopyIMG_5258 - CopyIMG_5259 - CopyIMG_5264 - CopyIMG_5265 - CopyIMG_5266 - CopyIMG_5267 - CopyIMG_5271 - CopyIMG_5272 - Copy

مرجع: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی https://goo.gl/Jk2XAW