مقاله بررسی تحلیل حقوقی و فقهی تغییر جنسیت در قانون کشور اسلامی ایران
اردیبهشت ۱۳۹۵
مینا ذوالفقاری ، ابوذر احمدی

تحلیل حقوقی و فقهی تغییر جنسیت

feghh (2) - Copy


مقاله احكام و آثار حقوقي تغيير جنسيت

آبان ۱۳۹۳
ليلا قائمي ، فاطمه مريداحمدی

احكام و آثار حقوقي تغيير جنسيت



feghh (1) - Copy