IMG_8830

تاثیرات فیزیکی هورمون درمانی در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH

مترجم : سعید.ش

انجمن حرفه ای جهانی بهداشت ترنسجندر ها (WPATH) ، بالا ترین استاندارد های مراقبت های بهداشتی اشخاص را با بیان استاندارد های مراقبت (SOC) به منظور ارتقاء سلامت اشخاص ترنسکشوال (Transsexual) ، ترنسجندر (Transgender) و جنسیت نا منطبق (Gender Non-Conforming) ارائه کرده است

استاندارد های مراقبت بر مبنای بهترین علم حاضر و موجود و اجماع حرفه ای کارشناس می باشند

هدف کلی استاندارد های مراقبت (SOC) ، ارائه راهنمایی بالینی برای پزشکان به منظور کمک به اشخاص ترنسجندر و جنسیت نا منطبق از روش های ایمن و موثر به جهت دستیابی اشخاص به آرامش پایدار با خودِ جنسیتی شان ، به منظور حداکثر سازی سلامت کلی ، سلامت روان و رضایت شخصی آن ها می باشد

🔰استاندارد های مراقبتی در درجه اول سندی برای پزشکان و متخصصان بهداشت می باشد ، اما اشخاص ، خانواده هایشان و نهاد های اجتماعی نیز می توانند از آن بمنظور درک چگونگی کمک به اعضای این جمعیت متنوع با ارتقاء سطح بهداشت مطلوب برای آنها ، بهره مند گردند

✅این مقاله به موضوع تاثیرات فیزیکی هورمون درمانی در ترنسجندر های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF) مطابق با استاندارد های مراقبتی WPATH اختصاص دارد

هورمون درمانی زنانه/مردانه سازی منجر به ایجاد تغییرات فیزیکی مطابق با هویت جنسیتی شخص خواهد شد

🔲در اشخاص زن به مرد (FTM) تغییرات فیزیکی که در ادامه ذکر گردیده اند ، قابل انتظار می باشد :

بم شدن صدا ، بزرگ شدن کلیتوریس (میزان آن مختلف است) ، رشد موی صورت و بدن ، توقف قاعدگی ، آتروفی (تحلیل یافتن) بافت پستان ، افزایش میل جنسی ، کاهش درصد چربی بدن نسبت به توده عضلانی

🔲در اشخاص مرد به زن (MTF) تغییرات فیزیکی که در ادامه ذکر گردیده اند ، قابل انتظار می باشد :

رشد پستان (میزان آن مختلف است) ، کاهش میل جنسی و نعوظ ، کاهش سایز بیضه ، و افزایش درصد چربی بدن نسبت به توده عضلانی

🔰بیشترین تغییرات فیزیکی ، چه زنانه سازی و چه مردانه سازی ، طی دوره ای دو ساله رخ می دهد
میزان تغییرات فیزیکی و دوره زمانی دقیق ایجاد این تاثیرات کاملا متغیر می باشد

در ادامه ، دوره زمانی تقریبی هر کدام از تغییرات فیزیکی ذکر شده است

🔲تاثیرات و دوره زمانی قابل انتظار مرتبط با هورمون های مردانه ساز در ترنسجندر های زن به مرد (FTM)

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع افزایش چربی پوست/اکنه پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، یک الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات ، یک الی دو سال می باشد

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع رشد موی صورت/بدن پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، سه الی پنج سال می باشد

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع افزایش ریزش موی سر پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، پس از دوازده ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات ، متغیر می باشد و این تاثیر وابستگی بسیاری به سن و وراثت دارد و ریزش مو ممکن است بسیار کم باشد

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع افزایش توده عضلانی/استقامت پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، شش الی دوازده ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، دو الی پنج سال می باشد و به طور قابل توجهی به انجام ورزش بستگی دارد

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع توزیع مجدد چربی بدن پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، دو الی پنج سال می باشد

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع توقف قاعدگی پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، دو الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات ، تعیین نشده است

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع تغییرات کلیتوریس (رشد کلیتوریس) پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حد اکثر نتیجه حاصل ، یک الی دو سال می باشد

[این بدین معنا ست که پس از گذشت یک الی دو سال ، حداکثر تغییرات حاصل از رشد کلیتوریس انجام شده است و پس از گذشت این مدت زمان ، تغییرات قابل توجهی در کلیتوریس انجام نمی پذیرد/مترجم]

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع آتروفی واژینال (تحلیل یافتن واژن) پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات ، یک الی دو سال می باشد

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع بم شدن صدا پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد ، سه الی دوازده ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، یک الی دو سال می باشد

🔲تاثیرات و دوره زمانی قابل انتظار مرتبط با هورمون های زنانه ساز در ترنسجندر های مرد به زن (MTF)

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع توزیع مجدد چربی بدن پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، یک الی دو سال می باشد

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع کاهش توده عضلانی/استقامت پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، یک الی دو سال می باشد و بطور قابل توجهی به میزان انجام ورزش بستگی دارد

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع نرم شدن/کاهش چربی پوست پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، نا مشخص می باشد

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع کاهش تمایل جنسی پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، یک الی سه ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات ، یک الی دو سال می باشد

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع کاهش نعوظ های خود به خودی ، پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، یک الی سه ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات ، سه الی شش ماه می باشد

[بدین منظور که پس از گذشت مدت زمان سه الی شش ماه ، انتظار می رود هورمون درمانی در ترنس های زن بیشترین تاثیرات خود را بر کاهش نعوظ های خود به خودی اعمال کرده باشد/مترجم]

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع اختلال در عملکرد جنسی مردانه پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، متغیر و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات نیز ، متغیر می باشد

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع رشد پستان پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، دو الی سه سال می باشد

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع کاهش حجم بیضه پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، سه الی شش ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات ، دو الی سه سال می باشد

🔷مدت زمان قابل انتظار جهت شروع کاهش تولیدات اسپرم پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، متغیر و مدت زمان قابل انتظار جهت مشاهده حداکثر تاثیرات نیز ، متغیر می باشد

🔶مدت زمان قابل انتظار جهت شروع کاهش رشد و نازک شدن موی صورت و بدن پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، شش الی دوازده ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، بیش از سه سال می باشد
⭕️حذف کامل موی صورت و بدن مردانه ، نیازمند انجام الکترولیز ، درمان لیزر یا هر دو می باشد

🔷با انجام هورمون درمانی در ترنس های زن با طاسی با الگوی مردانه ، رشد مجدد در موی سر رخ نمی دهد و مدت زمان قابل انتظار جهت توقف ریزش مو پس از شروع هورمون درمانی در ترنس های زن ، یک الی سه ماه و مدت زمان قابل انتظار جهت دستیابی به حداکثر تاثیرات ، یک الی دو سال می باشد

⚪️بخشی از درجه و نرخ تاثیرات فیزیکی به عواملی نظیر دوز ، نحوه مدیریت آن ، و دارو های مصرفی که مطابق با اهداف پزشکی ویژه شخص انتخاب می شوند (برای مثال تغییرات در ابراز نقش جنسیتی ، برنامه جهت تغییرجنس) و پروفایل ریسک پزشکی بستگی دارد

🔰شواهدی در حال حاضر وجود ندارد که پاسخ هورمون درمانی – به استثناء احتمالا بم شدن صدا در اشخاص FTM – را بطور قابل اعتمادی بر مبنای سن ، عادات بدنی ، نژاد ، یا ظاهر خانوادگی پیش بینی کرده باشد

در صورتی که تمام دیگر فاکتور ها یکسان باشند ، شواهدی وجود ندارد که بیان کند یک نوع یا متد مدیریت هورمون مورد تایید از لحاظ پزشکی ، نسبت به دیگر متد ها در ایجاد تغییرات فیزیکی دلخواه موثر تر می باشد

مترجم: سعید.ش
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع: http://www.wpath.org

Copyright © 2017 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved