1

متن مجوز تغییرجنس صادر شده در بهمن ماه 1394 توسط قاضی نورالهی شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران + عکس

شعبه ۲۳۷ شعبه دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

پرونده کلاسه…… شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره….
خواهان…. فرزند….. به نشانی تهران…..

خواسته : تغییر جنسیت
گردشگار- خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان خانم…… فرزند….. بخواسته تغییر جنسیت از اثاث به ذکور و تغییر نام به … اختصارا بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار میدارد : به موجب گواهی پزشکی قانونی اینجانب مبتلا به اختلال هویت جنسی می باشم درخواست صدور حکم تغییر جنسیت را خواستارم.

دادگاه بمنظور احراز صحت اظهارات خواهان و قابلیت تغییر جنسیت ضمن صدور قرار کارشناسی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع نموده که در نظریه واصل شده مراتب تغییر جنسیت مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است علی هذا دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را محمول برصحت و ثابت تشخیص داده

لذا مستندا به بند ۱۸ ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی واصل ۱۶۷ قانون اساسی و بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال و نظرات فقهی امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریر الوسیله که میفرماید تغییر جنسیت مرد به زن یا زن به مرد با عمل جراحی و نیز تغییر جنسیت خنثی و تبدیل وی به یکی از دو جنس مرد یا زن حرام نیست یعنی جایز است و حضرت آیت الله خامنه ای در کتاب ره توشه قضایی حکم به تغییر جنسیت را تجویز نموده اند لذا حکم به تغییر جنسیت خواهان از اثات به ذکور و تغییر نام از …. به ….صادر و اعلام میگردد

اجرای حکم تغییر نام پس از احراز تغییر جنسیت و ارائه گواهی لازم مبنی بر اعمال جراحی از سوی پزشکی قانونی میسر است. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده یک تهران -نورالهی

💠با سپاس از علی سام عزیز، برای نوشتن متن عکس مجوز تغییرجنس صادر شده

✳️روند اخذ مجوز تغییرجنس، چالش خانواده و عمل لاپارسکوپی رحم و تخمدان، دکتر گل محمد زاده در بیمارستان دولتی قائم مشهد سال 1395
https://helptranscenter.org/2016/12/17/777/

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved