1

متن مجوز تغییرجنس صادر شده در مرداد ماه 1395 توسط قاضی نورالهی شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده یک تهران در اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی + عکس

شعبه 237 شعبه دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

پرونده کلاسه…… شعبه 237 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره….
خواهان…. فرزند….. به نشانی…..

خواسته : تغییر جنسیت
گردشگار- خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان…… فرزند….. بخواسته تغییر جنسیت از اثاث به ذکور و تغییر نام به … اختصارا بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار میدارد : به گواهی پزشکی قانونی اینجانب مبتلا به اختلال هویت جنسی می باشم لذا ادامه شرایط فعلی وضعیت نامناسبی را برایم ایجاد نموده است ، درخواست تغییر جنسیت را خواستارم.

دادگاه بمنظور احراز صحت اظهارات خواهان و قابلیت تغییر جنسیت ضمن صدور قرار کارشناسی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع نموده که در نظریه واصل شده مراتب تغییر جنسیت مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است علی هذا دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را محمول برصحت و ثابت تشخیص داده

لذا مستندا به بند 18 ماده 4 حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی واصل 167 قانون اساسی و بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال و نظرات فقهی امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریر الوسیله که میفرماید تغییر جنسیت مرد یا زن حرام نیست یعنی جایز است و حضرت آیت الله خامنه ای در کتاب ره توشه قضایی حکم به تغییر جنسیت را تجویز نموده اند لذا حکم به تغییر جنسیت خواهان از اثات به ذکور و تغییر نام از …. به ….صادر و اعلام میگردد

اجرای حکم تغییر نام پس از احراز تغییر جنسیت و ارائه گواهی لازم مبنی بر اعمال جراحی از سوی پزشکی قانونی میسر است. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده یک تهران -نورالهی

✳️روند اخذ مجوز تغییرجنس در مرداد ماه 1395 توسط قاضی نورالهی شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده یک تهران در اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی + عکس
https://helptranscenter.org/2016/09/18/767/

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved