1

مصاحبه – برخورد بسیار تند و زشت پزشکان، پزشکی قانونی سقز و رفتار بسیار بد قاضی و کارکنان دادگاه در سال 94 – 95 و کماکان مضطرب در بی اطلاعی

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

من در بهار 94 دادخواست تغيير جنسيت خود را به دادگاه شهرستان سقز همراه با نامه ى دكتر حسين فرجى (متخصص روانپزشك) ارائه دادم كه متاسفانه تاريخ دادگاه رو به پنج ماه بعد در تابستان 94 ارجاع دادند

كه در تاريخ فوق من به دادگاه مراجعه كردم و در دادگاه قاضى بسيار زياد توصيه كردند كه عمل نكنم ولى با مخالفت من با ارائه ى نامه ى اصلى پزشك متخصص مواجه شد

قاضی پرونده پس از بسيار سوال پرسيدن نامه اى به پزشكى قانونى ارائه دادند و من نامه ى سربسته را به پزشكى قانونى شهرستان سقز بردم كه در انجا با برخورد بسيار بد و زشت دكتر امير ستاره مواجه شدم و من رو به پزشكى قانونى مركز استان كردستان شهر سنندج ارجاع داده شدم

و من چند هفته بعد در تابستان 94 به پزشكى قانونى سنندج مراجعه كردم كه دو كميسون در دوماه پیاپی در پاییز 94 برايم برگزار شد كه جواب كميسيون در آخر پاییز 94 به پزشکی قانونی سقز فرستاده شده بود و من در زمستان 94 به پزشکی قانونی سقز مراجعه كردم و نامه را به صورت سربسته گرفتم.

تاريخ ارسال نامه در پشت نامه بود و من از كاركنان پزشکی قانونی گله كردم به دليل اطلاع رسانى بسيار بد و ضعيف كه با برخورد بسيار بد كاركنان مواجه شدم و من را از پزشکی قانونی بيرون كردند

نامه را به دادگاه بردم و در دادگاه بدون اينكه محتويات نامه و جزئيات نامه را بخوانند تاريخ دادگاه را به تابستان 95 ارجاع دادند و من هرچه گفتم كه تاريخ ارسال پاییز 94 مي باشد كاركنان دادگاه بى اعتنايى كردند و اصلا در مورد جواب كميسيون هيچى نگفتند و من با كلى بغض و غم به بيرون دادگاه رفتم

بعد از آن چهار بار ديگر به دادگاه مراجعه كردم كه با برخورد بد كاركنان مواجه شدم و گفتند برو تاريخ مشخص بيا.

من هم تاريخ مشخص به دادگاه مراجعه كردم و قاضى گفت تو بايد شش ماه تحت نظر پزشك متخصص مي بودى و من بسيار بسيار نارحت شدم و گفتم كه هيچ اطلاع رسانى به من داده نشده ولى قاضى بى اعتنا بود و نامه اى به من داد و باز من را به پزشکی قانونی مركز استان ارجاع دادند

و من نامه را به پزشکی قانونی بردم و انها گفتند تو بايد شش ماه تحت نظر مي بودى من هم گفتم كسى به من اطلاع نداده انها با برخوردى تند به من گفتند به ما ربطى ندارد

و گفتند بايد تست ها و پروندت رو بيارى برامون منم خوشبختانه از سال 93 تحت نظر پزشك متخصص بودم و بعد از سه بار رفتن به سنندج (حدود ٢٠٠كيلومتر از سقز دور هست) بعد از كلى سختى تونستم تست ها و نامه ى پزشك متخصص را بگيرم و به پزشکی قانونی ارائه دادم

و الان بدون هيچ خبرى من را بدون اطلاع گذاشته اند… خانواده ام بسيار مضطرب شده اند از اين قضيه كه حتى مي گويند مجوز را ارائه نمي دهند.

من نميدانم بعد از يك سال تحت نظر بودن ديگر اين وقفه و سختى براى چيست،،،،،؟ ترنس مظلوم ترين بنده ى خداست.

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved