1

متن کوتاهی از مجوز تغییرجنس صادر شده توسط شعبه 45 قاضی «عباس قادری» + عکس

دادگاه مجوز تغییرجنس خواهان را از مونث بودن به مذکر شدن در یکی از درمانگاهای مجاز واقع در جمهوری اسلامی ایران با رعایت کلیه اصول و موازین شرعی و قانونی صائر و اعلام می نماید

و برای جلوگیری از بروز مفاسد اجتماعی و سو استفاده احتمالی از این رای متذکر می گردد که اعتبار این مجوز از تاریخ صدور تا دوسال شمسی می باشد و دیگر اینکه مادامی که خواهان موصوف مبادرت به جراحی تغییرجنس ننموده باشد و گواهی پزشکی انجام شدن این کار از سوی پزشکی قانونی در اختیار نداشته باشد

موظف و مکلف است موازین شرعی و قانونی مربوط به جنس (مونث) فعلی خودش را رعایت نماید.
⭕️دادرس شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران-عباس قادری

✳️روند بسیار سخت اخذ مجوز تغییرجنس توسط قاضی «عباس قادری» شعبه 45 امور سرپرستی کریم خان زند خرداد 1395 تهران + عکس
https://helptranscenter.org/2016/08/14/752/

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2016 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved