IMG_9005 - Copy
روزت مبارک بانوی ترنس

من یک مرد هستم، چیزی از احساس مادر بودن نمیدانم
تنها چیزی که میدانم این است که داشتن فرزند بزرگترین لذت دنیاست، نداشتنش اما بزرگترین حسرت.
حسرتِ نداشتنِ بزرگترین لذتِ دنیا.
لذت را اما نمیدانم چطور توصیف کنم. فکر کن کودکی با دستهای سفید و نرمِ خود برای لحظه ای انگشت اشاره یِ تورا بگیرد. حاضری برای نگه داشتنش در این حالت ،تمامِ دنیا را بدهی…
لبهایش که غنچه میشود دوست داری ساعتها، تماشا کنی انحنایِ شیرین و چاک چاکِ قرمزش را.
تایِ گرمِ گردن و آرنجش را که نگو،دلم برای ضعف رفتن، همیشه استعداد دارد موقع تعریف کردنِ این حسرتِ دردناک.
راستی بانو،برای دلت بمیرم که سرشار از عشقِ مادر شدن هستی،اما نمیتوانی داشته باشی بزرگترین لذتِ دنیا را.
من را ببخش ،من نمیتوانم تورا درک کنم!حتی من که عاشقِ داشتنِ بزرگترین لذت دنیا هستم،باز هم نمیتوانم عمق حس و درد تورا بفهمم.
من فقط میتوانم پدر باشم ،آه نه،نمیتوانم!!من هم نمیتوانم پدر باشم!!!! افسوس

روزت مبارک،مادرِ حسرت های تلخ
روزت مبارک،زنِ روزهای سخت
روزت مبارک بانوی ترنس

بمناسبت روز زن
علی سام
11/1/95

پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org