1
ترنس زن به مرد FTM میتواند همزمان یک همجنسگرا هم باشد. زیرا ترنسجندر بودن مرتبط با هویت جنسیی است و همجنسگرایی مرتبط با گرایش جنسی

ترنس مرد (زن به مرد FTM ) میتواند همزمان یک همجنسگرا هم باشد

نویسنده: محمد بهامین آسمانی

ترنس مرد (زن به مرد FTM ) میتواند همزمان یک همجنسگرا هم باشد.
زیرا ترنسجندر بودن مرتبط با هویت جنسیتی است و احساس درونی شخص نسبت به جنسیت خود، که باجنس بیولوژیک او در تضاد است و همجنسگرایی مرتبط با گرایش جنسی است و تمایل به رابطه عاطفی و کشش جنسی. و این دو مقوله هویت جنسیتی و گرایش جنسی کاملا جدا از یکدیگر هستند.

✅پس یک ترنسجندر یا ترنسکشوال میتواند یک همجنسگرا Homosexual (گی Gay یا لزبین Lesbian) و یا دوجنسگرا (Bisexual) و یا بی جنس گرا (Asexual) و یا پانسکشوال (Pansexual) و یا دگرجنسگرا (Hetrosexual) باشد.

نویسنده: محمد بهامین آسمانی
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org