1

مصاحبه تخلیه سینه توسط دکتر آخوندی نسب و تخلیه رحم و تخمدان توسط دکتر نیلی مهرداد در تهران سال 1394

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

لاپاراسکوپی تیر 94 پیش دکتر نیلی مهرداد در بیمارستان اتیه. هزینه عمل لاپراسکوپی رحم وتخمدان 7 میلیون که با دفترچه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی آسیا 2.5 شد. دکتر آخوندی نسب تخلیه سینه به روش دور هاله 7 میلیون که بیمه تکمیلی آسیا این عمل را زیبایی حساب کرد و هیچی نداد اما تامین اجتماعی 500 هزار تومان داد شد 6.5 میلیون.عمل تخلیه سینه اردیبهشت 94 انجام شد و این عکس برای 5 ماه بعد از عمل است. عمل تخلیه رحم و تخمدان تیر انجام شد و عکس برای 3 ماه بعد از عمل است

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved