012

مردن بود چیست؟

مترجم: محمد بهامین آسمانی

یک مرد چیست؟ شما برای مرد بودن به چه نیاز دارید؟ الت تناسلی مرد(پینس)؟ ریش؟ شما حتی ممکن است که به انها نیاز نداشته باشید. اما اگر این این احساس نیاز را ندارید جامعه شما را به صورت بیگانه می بیند. شما هرگز مرد نخواهید بود به خاطر اینکه پینس یا الت تناسلی مرد ندارید.و یا واژن دارید.

022

چه کسانی هستند که این مزخرفات و حرفهای نابخردانه را شنیده اند؟ این فوق العاده است که شما خودتان را یک مرد میدانید. و هویت اجتماعی مردانه دارید. مرد بودن به داشتن الت تناسلی بین پاهای شما نیست. مرد بودن یک احساس و هویت درونی و مغزی است.

مترجم: محمد بهامین آسمانی
منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

مرجع:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1488964431417210&set=a.1386866614960326.1073741829.100009110023942&type=1&theater

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org  هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس  All Rights Reserved