2
لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها اجتناب شود

مترجم: محمد بهامین آسمانی:

هنگام آماده شدن برای عمل جراحی تغییرجنس، ممکن است نیاز به قطع موقتی برخی از داروها و گیاهانی داشته باشید ، به خصوص داروهایی که باعث تداخل در روند طبیعی لخته شدن خون خواهند شد.

داروهایی که حاوی اسپرین هستند
داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
ویتامین E ای
و  برای استفاده از  ویتامین ها و گیاهان نیز باید با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

سیر،  زنجبیل و  جنسینگ  نمونه هایی هستند که باید قبل از عمل متوقف شوند.

همچنین چای سبز – ایبوپروفن، روغن ماهی، ناپروکسین ، داکسی سایکلین، اسپرین بچه و  پیروکسیکام و… نمونه های دیگری هستند که نیاز به قطع ان ها است.

لیست داروها، گیاهان و خوراکی های زیر که ممکن است منجر به خونریزی بیش از حد در طول و بعد از جراحی شود و باید اجتناب شود.

4-Way Cold (tablet)
ACA
A-A Compound
Accutrim
Actifed
Actron
Acular (Opthalmic)
Acutane
Advil products
Aleve
Alka-Seltzer
Anacin
Anaprox products
Andynos
Anexsia
Anisindione
Ansaid
Anturane
ASA
Ascriptin
Aspergum
Aspirin
Aspirin suppositories
Axtol
Baby Aspirin
B-A-C
Bayer
BC powder or tablets
Bexophene
Buffaprin
Bufferin
Buffinol
Cama-Arthritis
Cataflam
Clinoril
Congespirin
Contac
Cope
Coricidin
Coumadin
Dalteparin injection
Damason
Darvon
Daypro
Dia-Gesic
Diclonfenec
Dicumerol
Digel
Dimetapp Sinus
Dipyridamole
Dolprin #3 tablets
Donatab
Doxaphene
Doxycycline
Dristan
Duragesic
Easprin   Ecotrin
Emagrin Forte
Empirin
Emprazil
Enoxaparin injection
Equagesic
Equazine M
Etodolac
Excedrin
Feldene
Fenoprofen
Fiogesic
Fiorgen PH
Fioricet
Fiorinal
Flagyl
Flurbiprofen
Flu-Tuss
Fragmin injection
Furadantin
Garlic
Gemnisyn
Genpril
Ginkgo biloba
Ginger
Ginseng
Green tea
Haltran
Heparin
Hydrocortizone
IBU
Ibuprin
Ibuprofen
Ibuprohm
Indochron E-R
Indocin products
Indomethacin
Ketoprofen
Ketorolac
Liquiprin
Lodine
Lortab ASA
Lovnox injection
Isollyl
Macrodantin
Magnaprin
Marine Fatty Acids
Marnal
Meclofenamate
Meclomen
Medipren
Menfenamic Acid
Mellaril
Menadol
Meprobamate
Midol products   Miradon
Momentum
Motrin products
Nabumetone
Nalfon products
Naprelan
Naprosyn
Naprox X
Naproxen
Night-time cold
Norgesic products
Norwich products
Nuprin
Ocufen Ophthamalic
Olsalazine
Omega-3 Fish Oil
Opasal
Orphengesic products
Orudis products
Oruvail
Oxaprozin
Oxycodone
Pabalate products
P-A-C
Pain reliever tabs
Panasal
Pentasa
Pentoxyfylline
Pepto-Bismol
Percodan
Persantine
Phenaphen/Cod#3
Phenylpropanolamine
Pink Bismuth
Piroxicam
Ponstel
Prednisone
Presalin
Profenal
Propoxyphene
Protamine
Pyrroxate
Relafen
Rhinocaps
Robaxisal
Rowasa
Roxiprin
Rufen
Salatin
Saleto products
Salflex
Salicylate products
Salocol
Salsalate
Salsitab
Scot-Tussin   Sine-Aid
Sine-Off
Sinex
Sinutab
SK-65 Compound
Sodium Salicylate
Sodol Compound
Sofarin
Soltice
Soma Compound
Sparine
St. Joseph Aspirin
Stelazine
Suldinac
Sulfasalazine
Sulfinpyrazone
Supac
Suprax
Suprofen
Synalgos-DC
Talwin Compound
Tenuate
Tenuate Dospan
Thorazine
Ticlid
Ticlopidine
Tolectin products
Tolmetin
Torado
Trental
Triaminicin
Tricosal
Trigesic
Tussanil DH
Tussirex products
Ursinus
Vanquish
Vibramycin
Vitamin E
Voltaren
Warfarin
Wesprin
Willow Bark
Zomax
Zorprin

مترجم: محمد بهامین آسمانی:
🔴منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

مرجع: http://www.topsurgery.net/resources/top-surgery-medications-to-avoid.htm